Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Stockholm ska vara en säker och trygg stad för alla där människors frihet inte begränsas. Stadens arbete för att motverka kriminalitet ska ske i nära samverkan mellan såväl stadens verksamheter som med polis, Region Stockholm och andra nyckelaktörer. Stockholms stad ska arbeta strukturerat och målmedvetet mot våldsbejakande extremism och ta lärdom av andra länders arbete och erfarenheter.

Målet för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas delvis under 2022 med anledning av nedan. För en av fyra av kommunfull- mäktiges indikatorer uppnås årsmålet helt och tre uppnås delvis. Av nämnderna bedömer 23 av 30 att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt och sju att målet uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att målet uppnås helt av berörda bolag i koncernen. Nämnder och bolagsstyrelser har i huvudsak genomfört de aktiviteter de föresatt sig i sina verksamhetsplaner.

Samverkan för en trygg och säker stad

Med säkerhets- och trygghetsprogrammen som grund har kommunstyrelsen under året lett en samordnad satsning för en trygg, säker och välskött stad utifrån förbättrade analyser, lokala behov samt utvecklad samverkan. Staden har inom ramen för samverkansöverenskommelsen med Polisregion Stockholm samverkat med polisen både på lokal och central nivå i en mängd frågor som exempelvis platssamverkan, trygghetsvandringar, våld i nära relation, våldsbejakande extremism, otillåten påverkan, brott mot äldre och sociala insatser till riktade grupper.

Utvidgade insatser för att motverka det dödliga våldet

Året har präglats av allvarliga problem med gängkriminalitet och dödligt våld. Antalet skjutningar med dödlig utgång har fortsatt öka och nådde för 2022 tidigare ej noterade nivåer. För att bryta utvecklingen har stadens arbete med att motverka gängkriminalitet och det dödliga våldet fortsatt.

Arbetet med Trefas – en samverkan där staden, polis och kriminalvård delar lägesbilder rörande riskindivider i syfte att förhindra skjutningar – har utvidgats till att omfatta fler områden i staden. Uppföljning genomförs löpande för att kunna åskådliggöra resultat samt hantera utmaningar i såväl det operativa som strategiska arbetet. I syfte att utbyta erfarenheter har avhopparverksamheten startat upp en storstadsamverkan för avhopparfrågor mellan Göteborg, Malmö och Stockholm.

Arbete för en tryggare stadsmiljö

Stadsdelsnämnderna har arbetat med att identifiera otrygga platser utifrån bland annat trygghetsmätningar, månadsrapporter, medborgardialoger och inkomna synpunkter och avvikelser. Under året har också flera av stadens nämnder bidragit till att befolka platser som annars inte nyttjats, exempelvis genom upprustning av idrottsplatser, utökade möjligheter till spontanidrott, kultur-aktiviteter samt åtgärder för att åstadkomma ett ökat stadsliv med trivsamma vistelsemiljöer. Mot bakgrund av att det i vissa stadsdelsnämnder är stora skillnader mellan kvinnors och mäns upplevda trygghet har flera nämnder arbetat med insatser för att fler kvinnor ska ta plats i det offentliga rummet genom aktiviteter i centrumområden, men även genom att särskilt beakta jämställdhetsaspekter i samband med stadsutveckling och upprustning av stadsmiljön. Under året har också kommunstyrelsens trygghetsutskott beviljat 70,3 mnkr till totalt 16 nämnder för insatser för ökad trygghet i den offentliga miljön.

Förebyggande insatser inom olika områden

Förebyggande insatser har vidtagits inom olika verksamhets-områden. Exempelvis har arbetsmarknadsnämnden tillsammans med flera nämnder arbetat med utveckling av uppsökande och studiemotiverande insatser för att fler ska få sysselsättning.

Stadsdelsnämnderna och flertalet skolor har arbetat med programmet Mentorer i våldsprevention för att förebygga att barn och ungdomar börjar utöva våld. Inom socialtjänsten har en rad insatser vidtagits för att minska risken att barn och unga dras in i kriminalitet, bland annat åtgärder för att öka antalet föräldrar som deltar i förebyggande insatser. Staden har också varit en aktiv part i regional samverkan gällande brottsförebyggande frågor och ANDTS-frågor tillsammans med bland annat Region Stockholm, polisen, Länsstyrelsen och Kriminalvården.

Staden har också varit en aktiv part i regional samverkan gällande brottsförebyggande frågor och ANDTS-frågor tillsammans med bland annat Region Stockholm, polisen, Länsstyrelsen och Kriminalvården.

Arbete mot välfärdsbrott och våldsbejakande extremism

I syfte att gemensamt komma åt organiserad brottslighet i välfärdssektorn har samverkan initierats med ett flertal myndigheter, bland annat polisen, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Skatteverket. Flera nämnder har utvecklat arbetet med avvikelseutredningar, tillämpningsanvisningar för fakturahantering och avtalsuppföljning i syfte att upptäcka och motverka välfärdsbrott.

Flera nämnder har också arbetat med att förebygga och förhindra våldsbejakande extremism genom höjd kompetens och inarbetade rutiner inom området. Under året har staden varit en drivande och aktiv samarbetspartner inom det internationella nätverket Counter Terrorism Preparedness Network, CTPN, och en internationell konferens har genomförts inom ramen för nätverket.

Indikatorer

Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
79 % 75 % 76 % 77 % Delvis

 

Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
73 % 64 % 64 % 64 % Delvis

 

Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
73 % 65 % 65 % 67 % Delvis

 

Andel ungdomar i Stockholmsenkäten som uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
88,5 % 89,5 % 90,5 % 88,5 % Helt

I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige