Balanskravsresultat

I avsnittet redovisas upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar i enlighet med kommunallagens krav.

Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om det redovisade resultatet blir negativt, det vill säga om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras senast under det tredje året efter det att det negativa resultatet redovisades. Huvud- principen är att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning med balanskravet görs. Försäljning av exploate- ringstillgångar får undantas eftersom exploateringsanläggningar räknas som omsättningstillgångar.

Syftet med balanskravet är att visa att en kommun inte lever över sina tillgångar.

En avstämning mot balanskravet ska göras enligt kommunalla- gens krav på en ekonomi i balans och avstämningen är utformad enligt lag om kommunal bokföring och redovisning. Balans- kravsresultatet är stadens resultatmål. Intäkter från försäljning av exploateringsfastigheter räknas med i balanskravsutredningen och ingår med 1 694 mnkr i årets resultat 2022. Stadens resultat justerat enligt kommunallagens krav visar att staden uppfyller såväl kravet på en ekonomi i balans som stadens finansiella resultatmål då balanskravsresultatet är positivt med 2 250 mnkr (1 858 mnkr).

Mnkr 2022 2021 2020
Årets resultat 2 568 2 115 4 953
Avgår realisationsvinster -318 -257 -89
Årets balanskravsresultat 2 250 1 858 4 865

Väsentliga personalförhållanden