Balanskravsresultat

I avsnittet redovisas upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar i enlighet med kommu­nal­lagens krav. Balanskravet innebär att kommunen måste upprätta en budget där kostnaderna överstiger intäkterna.

Barn gungar i Farstaängens parklek

Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna över­stiger kostnaderna. Om det redovisade resultatet blir negativt, det vill säga om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras senast under det tredje året efter det att det negativa resultatet redovisades. Huvudprincipen är att realisations­vinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning med balanskravet görs. Försäljning av exploateringstillgångar får undantas eftersom exploateringsanläggningar räknas som omsättningstillgångar. Syftet med balanskravet är att visa att en kommun inte lever över sina tillgångar.

En avstämning mot balanskravet ska göras enligt kommunallagens krav på en ekonomi i balans och avstämningen är utformad enligt lag om kommunal bokföring och redovisning. Balanskravsresultatet är även stadens finansiella resultatmål. Enligt lagkravet kan inkomster från försäljning av exploateringsfastigheter räknas med i balanskravs­utredningen vilket gjorts nedan, de ingår med 2 106 mnkr i årets resultat 2021. Stadens resultat justerat enligt kommunallagens krav visar att staden uppfyller såväl kravet på en ekonomi i balans som stadens finansiella resultatmål då balanskravsresultatet är positivt med 1 858 mnkr (4 865 mnkr).

 

Mnkr 2021  2020 2019 2018 2017
Årets resultat 2115 4 953 2 728 3 176 2 361
Avgår jäm­förelse­stö­rande intäkter -257 -89 -1 722 -563 -1 533
Årets balans­­kravs­resultat 1 858 4 865 1 006 2 613 828

Väsentliga personalförhållanden