Väsentliga personalförhållanden

I avsnittet presenteras väsentliga personal­för­hållanden så som sjukfrånvaro och antal anställda.

Sjukfrånvaron minskar

En anställd vid Farsta IP fixar med en basketkorg

Staden använder två metoder för att mäta sjukfrånvaro. Dels mäts sjukfrånvaron enligt det lagstadgade kravet, dels enligt en stadsintern definition i indikatorn Sjukfrånvaro. Mätmetoderna har olika kvaliteter. Sjukfrånvaron enligt de lagstadgade kraven ger en god ögonblicksbild av nivån på sjukfrånvaron och jämförbarhet med andra kommuner och regioner. Sjukfrånvaron enligt stadens egen mätmetod ger en bättre bild av utvecklingstrenden och är därför ett bättre underlag för uppföljning och analys.

När inte annat anges är uppgifterna för sjukfrånvaron i stadens redovisningar framtagna enligt stadens egen mätmetod. Den lagstadgade redovisningen av sjukfrånvaron utgår från en delvis annan beräkningsgrund än stadens interna mätmetod. Stadens metod ställer sjukfrånvaron i relation till avtalad arbetstid. Den lagstadgade redovisningen ställer sjukfrånvaron i relation till ordinarie arbetstid, vilket innebär att frånvaro utan lön till exempel vid föräldraledighet eller tjänstledighet inte ingår. Att frånvaro utan lön exkluderas gör att ordinarie arbetstid blir lägre än den arbetstid som räknas med i stadens interna mätmetod. Följden blir att sjukfrånvaro enligt den lagstadgade redovisningen blir högre än stadens sjukfrånvaroindikator.

Den totala sjukfrånvaron mätt enligt lagens krav har under perioden 2020 till 2021 minskat med 1,2 procentenheter från 9,1 procent till 7,9 procent. Andelen av den totala sjukfrånvaron som varat 60 dagar eller mer var 40,9 procent. Motsvarande andel för 2020 var 37,2 procent.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Enligt lagstadgat krav 2021-01-01–2021-12-31

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Åldersgrupper
Totalt Kvin­nor Män –29 30–49 50–
9,1 10,0 6,7 7,8 8,7 9,9

Enligt stadens egen mätmetod 2021-01-01–2021-12-31

Sjukfrånvaro i procent av avtalad arbetstid Totalt Kvinnor Män
Korttids­frånvaro, dag 1–14 2,8 2,9 2,5
Långtids­frånvaro, dag 15– 4,2 4,8 2,5
Totalt 7,1 7,7 5,0

Stadens bolag har en lägre sjukfrånvaro än stadens nämnder. Då bolagen räknas in är den totala sjukfrånvaron 6,9 procent vilket är en ökning jämfört med 2020 då den sammanlagda sjukfrånvaron var 6,0 procent.

Medarbetarna i siffror

I december 2021 var totalt 45 248 personer anställda i Stockholms stad. Av dessa var 41 867 anställda i stadens nämnder och 3 381 i stadens bolag. Tre av fyra anställda var kvinnor. I tabellen nedan redovisas antal anställda fördelade per verksamhetsområde.


Tre av fyra anställda i Stockholms stad är kvinnor (december 2021).

I tabellen nedan redovisas antal anställda (månadsavlönade) fördelade på verksamhetsområden

Politisk verksamhet och gemensam administration
2021: Totalt 2 073 – varav kvinnor 1 467, varav män 606
2020: Totalt 1 975
Förändringar mellan åren: 98

Individ- och familjeomsorg
2021: Totalt 4 020 – varav kvinnor 3 115, varav män 905
2020: 3 960
Förändringar mellan åren: 60

Infrastruktur, stadsmiljö, skydd
2021: Totalt 1 308 – varav kvinnor 751, varav män 557
2020: 1 239
Förändringar mellan åren: 69

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
2021: Totalt 11 337 – varav kvinnor 9 484, varav män 1 853
2020: 11 555
Förändringar mellan åren: -218

Utbildning
2021: Totalt 13 208 – varav kvinnor 9 361, varav män 3 847
2020: 12 979
Förändringar mellan åren: 229

Äldreomsorg
2021: Totalt 5 344 – varav kvinnor 4 262, varav män 1 082
2020: 5 482
Förändringar mellan åren: -138

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
2021: Totalt 2 302 – varav kvinnor 1 700, varav män 602
2020: 2 276
Förändringar mellan åren: 26

Fritid och kultur/allmän fritidsverksamhet
2021: Totalt 1 806 – varav kvinnor 1 017, varav män 789
2020: 1 796
Förändringar mellan åren: 10

Affärsverksamhet, näringsliv och bostäder
2021: Totalt 363 – varav kvinnor 208, varav män 155
2020: 365
Förändringar mellan åren: -2

Övrig verksamhet, särskilda insatser
2021: Totalt 106 – varav kvinnor 66, varav män 40
2020: 81
Förändringar mellan åren: 25

Koncernen Stockholms Stadshus AB
2021: Totalt 3 381 – varav kvinnor 1 555, varav män 1 826
2020: 3 160
Förändringar mellan åren: 221

Totalt
2021: Totalt 45 248 – varav kvinnor 32 986, varav män 12 262
2020: 44 868
Förändringar mellan åren: 380

Årsarbetare
2021: Totalt 44 018 – varav kvinnor 32 050, varav män 11 968
2020: 43 555
Förändringar mellan åren: 463

Fotnot: Utöver den månadsavlönade personalen har timavlönad personal arbetat motsvarande 3 077 årsarbeten. Den timavlönade personalens arbete har minskat med 0,2 procent jämfört med 2020. Siffran avser endast förvaltningarna, ej bolagen.

Förväntad utveckling