Väsentliga personalförhållanden

I avsnittet presenteras väsentliga personalförhållanden så som sjukfrånvaro och antal anställda.

Sjukfrånvaron på en stabil nivå

Staden använder två metoder för att mäta sjukfrånvaro. Dels mäts sjukfrånvaron enligt det lagstadgade kravet, dels enligt stadens indikator för sjukfrånvaro. Mätmetoderna har olika kvaliteter. Sjukfrånvaron enligt de lagstadgade kraven ger en god ögonblicksbild av nivån på sjukfrånvaron och jämförbarhet med andra kommuner och regioner. Sjukfrånvaron enligt stadens mätmetod ger en bättre bild av utvecklingstrenden och är därför ett bättre underlag för uppföljning och analys. När inte annat anges är uppgifterna för sjukfrånvaron i stadens redovisningar framtagna enligt stadens egen mätmetod.

Den lagstadgade redovisningen av sjukfrånvaron utgår från en delvis annan beräkningsgrund än stadens mätmetod. Stadens metod ställer sjukfrånvaron i relation till avtalad arbetstid. Den lagstadgade redovisningen ställer sjukfrånvaron i relation till ordinarie arbetstid, vilket innebär att frånvaro utan lön till exempel vid föräldraledighet eller tjänstledighet inte ingår. Att frånvaro utan lön exkluderas gör att ordinarie arbetstid blir lägre än den arbetstid som räknas med i stadens interna mätmetod. Följden blir att sjukfrånvaro enligt den lagstadgade redovisningen blir högre än stadens sjukfrånvaroindikator.

Den totala sjukfrånvaron i förvaltningarna, mätt enligt lagens krav är oförändrad 2022 jämfört med 2021 och ligger kvar på 7,9 procent. Andelen av den totala sjukfrånvaron som varat 60 dagar eller mer var 39,3 procent. Motsvarande andel för 2021 var 40,9 procent.

Den totala sjukfrånvaron i förvaltningarna mätt enligt stadens indikator har minskat till 6,9 procent 2022 i jämförelse med 2021 (7,1 procent). Stadens bolag har en lägre sjukfrånvaro än stadens förvaltningar. Då bolagen räknas in i den totala sjukfrånvaron mätt enligt stadens indikator uppgår sjukfrånvaron till 6,8 procent vilket är en minskning jämfört med 2021 (6,9 procent).

För mer information om stadens sjukfrånvaro och arbete inom arbetsmiljö och hälsa se avsnittet Långt och hållbart arbetsliv nedan, under Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Enligt lagstadgat krav 2022-01-01–2022-12-31

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid
Åldersgrupper
Totalt Kvin-
nor
Män –29 30–49 50–
7,9 8,7 5,8 6,7 7,4 8,8
Andel av total sjukfrånvaro 
som varat 60 dagar eller mer
Åldersgrupper
Totalt Kvin-
nor
Män –29 30–49 50–
39,3

Enligt stadens egen mätmetod 2022-01-01–2022-12-31

Sjukfrånvaro i procent av avtalad arbetstid Totalt Kvinnor Män
Korttidsfrånvaro, dag 1–14 3,0 3,1 2,7
Långtidsfrånvaro, dag 15– 3,9 4,5 2,3
Totalt 6,9 7,5 5,0

Medarbetarna i siffror

I december 2022 var totalt 46 053 personer anställda i Stockholms stad. Av dessa var 42 571 anställda i stadens förvaltningar och 3 482 var anställda i stadens bolag. Tre av fyra anställda var kvinnor.

3 av 4 är kvinnor
Tre av fyra anställda i Stockholms stad är kvinnor.

I tabellen nedan redovisas antal anställda (månadsavlönade) fördelade på verksamhetsområden.

Politisk verksamhet och gemensam administration
2022: Totalt 2 048 – varav kvinnor 1 465, varav män 583
2021: Totalt 2 073
Förändring mellan åren: -25
Individ- och familjeomsorg
2022:
Totalt 4 057 – varav kvinnor 3 131, varav män 926
2021:
Totalt 4 020
Förändring mellan åren:
37
Infrastruktur, stadsmiljö, skydd
2022:
Totalt 1 330 – varav kvinnor 772, varav män 558
2021:
Totalt 1 308
Förändring mellan åren:
22
Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
2022:
Totalt 11 206 – varav kvinnor 9 303, varav män 1 903
2021:
Totalt 11 337
Förändring mellan åren:
-131
Utbildning
2022:
Totalt 13 445 – varav kvinnor 9 460, varav män 3 985
2021:
Totalt 13 208
Förändring mellan åren:
237
Äldreomsorg
2022:
Totalt 5 633 – varav kvinnor 4 440, varav män 1 193
2021:
Totalt 5 344
Förändring mellan åren:
289
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
2022:
Totalt 2 338 – varav kvinnor 1 725, varav män 613
2021:
Totalt 2 302
Förändring mellan åren:
36
Fritid och kultur/allmän fritidsverksamhet
2022: Totalt 1 982 – varav kvinnor 1 113, varav män 869
2021: Totalt 1 806
Förändring mellan åren: 176
Affärsverksamhet, näringsliv och bostäder
2022:
Totalt 384 – varav kvinnor 211, varav män 173
2021:
Totalt 363
Förändring mellan åren:
21
Övrig verksamhet, särskilda insatser
2022:
Totalt 148 – varav kvinnor 98, varav män 50
2021:
Totalt 106
Förändring mellan åren:
42
Koncernen Stockholms Stadshus AB
2022:
Totalt 3 482 – varav kvinnor 1 632, varav män 1 850
2021:
Totalt 3 381
Förändring mellan åren:
101
Totalt
2022:
Totalt 46 053 – varav kvinnor 33 350, varav män 12 703
2021:
Totalt 45 248
Förändring mellan åren:
805
Årsarbetare
2022:
Totalt 44 678 – varav kvinnor 32 359, varav män 12 319
2021:
Totalt 44 018
Förändring mellan åren:
660

Fotnot: Utöver den månadsavlönade personalen har timavlönad personal arbetat motsvarande 3 077 årsarbeten. Den timavlönade personalens arbete har minskat med 0,2 procent jämfört med 2020. Siffran avser endast förvaltningarna, ej bolagen.

Förväntad utveckling