Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

I avsnittet presenteras uppföljningen och målbedömningen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och de underliggande verksamhetsområdesmålen, vilka konkretiserar inriktningen för stadens verksamheter.

Staden har under 2022 arbetat efter kommunfullmäktiges tre inriktningsmål: En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla, En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt, En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.

Kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål konkretiserar inriktningsmålen för de olika verksamheter som bedrivs i staden under flera år, ofta under hela mandatperioden. Under alla verksamhetsområdesmål finns indikatorer med angivna årsmål. Årsmålen för indikatorerna anger vilken nivå som ska uppnås under det aktuella året och bestäms utifrån nuläge, förutsättningar och ambitionsnivå. För individbaserade indikatorer redovisas könsuppdelat utfall där det finns tillgängligt. För övriga indikatorer redovisas endast totalt utfall.

Bedömningen av måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål grundas på en sammanvägning av målets indikatorer och aktiviteter, nämndernas bedömningar och analyser samt övrig väsentlig information angående verksamhetsområdet. Bedömning görs av om respektive mål har uppfyllts helt, delvis eller ej.

  • Vid hel måluppfyllelse bedöms utvecklingen gå åt rätt håll.
  • Vid delvis måluppfyllelse bedöms utvecklingen gå delvis åt rätt håll.
  • Vid ej måluppfyllelse bedöms utvecklingen huvudsakligen gå åt fel håll.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden