Översikt över verksamhetens utveckling

I avsnittet presenteras ett antal mått och nyckeltal som illustrerar verksamhetens utveckling de senaste fem åren.

En tjej spelar trummor på Rågsveds fritidsgård medan en fritidsledare tittar på.

Utvecklingen redovisas i tabellen nedan genom att aktuellt år jämförs med tidigare år.

Översikt över verksamhetens utveckling, fem år (pdf, 126 kB, nytt fönster)

I tabellen nedan redovisas uppgifter från den senaste treårsperioden.

2021 2020 2019
Allmänt
Folkmängd vid årets slut 978 770 975 551 974 073
Kommunal skattesats 17,74 17,74 17,74
Kommunkoncernen
Verksamhetens intäkter mnkr 25 754 25 421 25 145
Verksamhetens kostnader mnkr 66 357 63 381 63 788
Årets resultat mnkr 4 224 5 698 3 155
Soliditet % 55 56 57
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser %  49 49 49
Investeringar mnkr (brutto) 17 467 19 243 20 104
Egenfinansieringsgrad % 89 69 53
Anläggningstillgångar mnkr 239 800 230 496 208 662
Långfristiga skulder mnkr 54 043 56 012 48 595
Antal anställda 45 248 44 868 44 813
Staden
Verksamhetens intäkter inkl. skatt, generella statsbidrag och exkl. jämförelsestörande poster mnkr 63 152 60 346 57 458
Verksamhetens kostnader mnkr 58 691 56 560 56 553
Årets resultat enligt balanskravet mnkr 1 858 4 865 1 006
Soliditet % 43 44 44
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser 35 35 35
Investeringar (brutto) 5 140 7 344 7 433
Egenfinansieringsgrad % 150 109 77
Anläggningstillgångar 95 338 93 021 87 719
Långfristiga skulder 53 520 55 382 48 137
Antal anställda 41 867 40 521 40 503

Kommentarer till verksamhetens utveckling

Barn och ungdomar åker skateboard och kickbike i Rålambshovsparken

Nedan kommenteras väsentliga förändringar.

Allmänt

Stockholms stad befinner sig i en tillväxtfas även om befolkningstillväxten varit lägre under pandemiåren 2020 och 2021. De senaste fem åren har befolkningen ökat med 43 151 personer. Utvecklingen medför olika behov för staden såsom utbyggnad av verksamhet och en ökad investeringsvolym.

Årets förändring av eget kapital för kommunkoncernen

De senaste fem åren har eget kapital för kommunkoncernen ökat med 16 537 mnkr till 137 234 mnkr.

Verksamhetens intäkter för kommunkoncernen

Verksamhetens intäkter i kommunkoncernen har årligen ökat under de senaste fem åren, som mest med 3,8 procent 2018. För 2021 ökade intäkterna med 334 mnkr till 25 754 mnkr exklusive jämförelsestörande intäkter, en ökning med 1,3 procent. Pandemin har haft en stor påverkan på enskilda verksamheter inom kommunkoncernen. Bland annat har hamnverksamhet och kultur- och idrottsevenemang drabbats av stora intäktsbortfall.

Verksamhetens kostnader för kommunkoncernen

Verksamhetens kostnader för kommunkoncernen ökade till 66 357 mnkr 2021 exklusive jämförelsestörande kostnader, en ökning med 4,7 procent jämfört med 2020. Kostnaderna minskade 2020 jämfört med 2019 men ökningen är naturlig till följd av att verksamheter i högre utsträckning kunnat bedrivas normalt under 2021 efter det inledande året i pandemin.

Kommunkoncernens avskrivningar

De planenliga avskrivningarna på anläggningstillgångar ökade med 660 mnkr under 2021 och uppgick till 6 736 mnkr (6 076 mnkr). Under den senaste femårsperioden har kommunkoncernens avskrivningar ökat med 39,5 procent, totalt med 1 909 mnkr. Ökningen beror på att investeringsvolymerna legat på höga nivåer under flera år som en följd av den växande staden.

Kommunkoncernens finansiella resultat

Kommunkoncernens finansiella resultat är fortsatt negativt och uppgår till -45 mnkr (-535 mnkr) exklusive indexreglering för avsättningar. Förbättringen av det finansiella resultatet för koncernen beror bland annat på lägre räntekostnader för pensionsskulden.

Kommunkoncernens tillgångar

Kommunkoncernens tillgångar har under de senaste fem åren ökat med 50 464 mnkr och uppgår till 248 861 mnkr 2021. Det är främst de materiella anläggningstillgångarna som ökat till följd av den höga investeringsvolymen.

Kommunkoncernens skulder

Under de senaste fem åren har kommunkoncernens skulder, främst den långfristiga, ökat som en följd av finansieringsbehovet kopplat till den höga investeringstakten. I bokslutet för 2021 uppgår den totala skulden i koncernen till 111 627 mnkr. Av skulden avser 25 584 mnkr avsättningar, främst till pensionsförpliktelser och medfinansiering av stora infrastrukturella projekt såsom tunnelbaneutbyggnad och utbyggnad av bussterminal vid Slussen.

Kommunkoncernens soliditet

Soliditeten visar det egna kapitalet i förhållande till balansomslutningen och uppgår till 49 procent inklusive totala pensionsförpliktelser, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. En långsiktigt stabil soliditet krävs för att säkerställa betalningsförmågan på lång sikt och därmed en god finansiell handlingsberedskap för framtiden.

Kommunkoncernens investeringar och egenfinansieringsgrad

Investeringarna i kommunkoncernen har ökat under den senaste femårsperioden, bland annat till följd av befolkningsutvecklingen och det därigenom växande behovet av bland annat nya bostäder och infrastruktur. Majoriteten av investeringarna ligger i koncernen Stockholms Stadshus AB. Den genomsnittliga egenfinansieringsgraden har under den senaste femårsperioden varit 67 procent.

Antalet anställda och lönekostnaderna i kommunkoncernen

Antalet anställda ökade i början av femårsperioden men har under perioden 2019–2021 legat runt 45 000. De totala lönekostnaderna uppgick under 2021 till 25 962 mnkr (25 220 mnkr).

Verksamhetens intäkter för staden

Verksamhetens intäkter uppgår till 12 608 mnkr (12 611 mnkr) exklusive jämförelsestörande intäkter. Staden har fått lägre statsbidrag avseende stöd för merkostnader till följd av pandemin samt lägre ersättning för sjuklönekostnader jämfört med 2020. Övriga intäkter har ökat.

Verksamhetens kostnader för staden

Verksamhetens kostnader, exklusive avskrivningar och jämförelsestörande kostnader, uppgår till 58 691 mnkr, vilket är en ökning med 3,8 procent (56 560 mnkr). Inflationstakten enligt konsumentprisindex (KPIF) var 4,1 procent i december. Nedan beskrivs några större kostnadsposter.

Externa utförare

Kostnaderna för externa utförare uppgår till 20 287 mnkr (19 212 mnkr), en ökning med 5,6 procent (minskning 0,3 procent).

I förhållande till föregående år har andelen verksamhet utförd av extern utförare ökat för nästan alla verksamhetsområden och största ökningen har skett inom utbildning och äldreomsorg.

Personalkostnader

Personalkostnaderna har ökat med 2,4 procent (0,8 procent). Den genomsnittliga medellöneökningen var 2,4 procent. Övriga personalkostnader som avgifter för kurser och personalens resekostnader har ökat.

Sett till verksamhetsområdena har den största ökningen av personalkostnader skett inom utbildning medan det inom äldreomsorgen har skett en minskning. Ökningen av inhyrd personal är främst inom utbildning, förskoleverksamhet och individ- och familjeomsorg jämfört med föregående år.

Lokalkostnader

Lokalkostnader är stadens tredje största kostnadspost och uppgår till 5 066 mnkr vilket är en ökning med 1,7 procent mot föregående år. Ökningen är huvudsakligen kopplad till fritids- och kulturverksamhet. Enskilda små poster har ökat mer, men inte totalt sett. I posten lokalkostnader ingår endast externa lokaler och inte de lokaler som staden har i egen regi såsom förvaltningsbyggnader, idrottsanläggningar med mera.

Bidrag och transfereringar

Kostnaden för bidrag och transfereringar uppgår till 2 467 mnkr (2 454 mnkr), en knapp ökning jämfört med föregående år. Ekonomiskt bistånd har ökat något och uppgår till 1 018 mnkr (1 005 mnkr). Antalet biståndshushåll har minskat med 5,5 procent samtidigt som medelbidraget har ökat med 4,6 procent i ett
12-månaders perspektiv. Av de vuxna biståndstagarna i december var 45 procent arbetslösa (47 procent).

Konsultkostnader

Kostnaderna för konsulter uppgår till 1 069 mnkr (1 124 mnkr), en minskning med 4,9 procent. Kostnader för it-konsulter har minskat med 26 procent. Tekniska konsulter och övriga konsulttjänster har ökat samtidigt som lokal- och byggnadskonsulter har minskat.

Jämförelsestörande poster

De jämförelsestörande intäkterna uppgår till 2 363 mnkr (2 930 mnkr). Intäkterna avser försäljningar varav försäljning av exploateringsfastigheter uppgår till 2 106 mnkr (2 841 mnkr) och reavinster till 257 mnkr (89 mnkr). Försäljningar av exploateringsfastigheter har minskat i jämförelse med 2020. Exploateringsmark har sålts bland annat på Södermalm och i Vasastaden.

De jämförelsestörande kostnaderna uppgår till 2 112 mnkr (880 mnkr). Som jämförelsestörande kostnad redovisas försålda exploateringsfastigheters bokförda värde 195 mnkr (234 mnkr).

Förbrukning av inteckning av eget kapital gjord i tidigare bokslut, redovisas som jämförelsestörande och uppgår sammanlagt till 206 mnkr (421 mnkr). Medlen har främst använts till genomgripande framåtsyftande it-projekt inom modernisering av sociala system. Avsättningar till infrastruktur och begravningsverksamhet uppgår till 1 203 mnkr (225 mnkr).

SKR har under året 2021 beslutat att införa ett nytt livslängdsantagande för beräkning av kommuner och regioners pensionsskulder. Det har givit en negativ engångseffekt på resultatet om 372 mnkr och avser en ökning av den historiska upparbetade pensionsskulden som återfinns i balansräkningen.

Stadens avskrivningar

Årets avskrivningar uppgår till 2 096 mnkr (1 715 mnkr), en ökning med 381 mnkr. De planenliga avskrivningarna har ökat med 22,2 procent till följd av en hög investeringsvolym de senare åren samt aktivering av ett antal tillfälliga anläggningar, se även not 1.

Stadens finansiella intäkter och kostnader

Det finansiella resultatet inkluderar räntenettot för staden samt övriga finansiella intäkter och kostnader. Stadens finansiella resultat uppgår till 486 mnkr (850 mnkr) exklusive indexreglering för avsättningar. Staden har i enlighet med budget 2021 mottagit en aktieutdelning från Stockholms Stadshus AB med 1 100 mnkr (1 325 mnkr). I samband med tertialrapport 2 beslutade kommunfullmäktige om ett aktieägartillskott om 700 mnkr (500 mnkr) till Stockholms Stadshus AB.

Årets räntenetto för staden är positivt och uppgår till 274 mnkr (287 mnkr). Staden hanterar bolagskoncernens upplåning mot ränta inklusive omkostnadsersättning. Stadens externa låneskuld har brutto ökat med 5 176 mnkr. Ränteläget är fortsatt lågt och håller tillbaka räntekostnaderna trots en ökad låneskuld. Eftersom bolagens ränteersättning till staden följer nivån på räntekostnaderna och stadens finansiella tillgångar är relativt oförändrade blir räntenettoförändringen måttlig. Under posten finansiella intäkter och kostnader redovisas även kostnad för värdesäkring av pensionsskulden som uppgår till 148 mnkr (230 mnkr).

Indexuppräkningen avseende prisförändringen för avsättning för medfinansiering av infrastrukturprojekt såsom Sverigeförhandlingen och bussterminalen vid Slussen uppgår till 988 mnkr (17 mnkr) och redovisas som en finansiell kostnad.

Stadens tillgångar

Anläggningstillgångarna har ökat med 2 316 mnkr och uppgår till 95 338 mnkr (93 022 mnkr). Det är främst mark, byggnader och tekniska anläggningar som har ökat. Maskiner och inventarier har minskat samt pågående ny-, till- och ombyggnader. Köp av bostadsrätter om 54 mnkr bidrar till att öka de finansiella anläggningstillgångarna. Årets investeringar uppgår brutto till 5 140 mnkr, avskrivningarna till 2 096 mnkr och det bokförda värdet vid försäljningar av anläggningstillgångar till 390 mnkr.

Tidigare har investeringsinkomster i form av avgifter och bidrag bruttoredovisas vid aktiveringen, så att inkomsterna skuldförts och intäktsredovisats i takt med en anläggnings förbrukning. Från och med 2020 gäller förändrade redovisningsprinciper som innebär att endast offentliga bidrag kommer att aktiveras och lösas upp under anläggningens livstid. Investeringsinkomster från offentliga bidrag uppgår till 179 mnkr (63 mnkr).

Stadens omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna har ökat med 5 983 mnkr och uppgår till
95 267 mnkr (89 284 mnkr). Stadens fordran på bolagskoncernen har ökat med 3 674 mnkr. Marginella ökningar har skett avseende kundfordringar. De likvida medlen har ökat med 1 143 mnkr.

Eget kapital och skulder för staden

Det egna kapitalet har ökat med 2 106 mnkr till 82 892 mnkr (80 786 mnkr). I tidigare bokslut har eget kapital intecknats (notats) för genomgripande framåtsyftande projekt. Av dessa intecknade medel har 206 mnkr förbrukats under året. Medlen har använts till utveckling av it, sociala investeringar och kompetensutveckling.

Notningarna har gjorts med motiveringen att de utgör en satsning på framtiden. Se not 2 för mer upplysningar.

De långfristiga skulderna har minskat med 1 862 mnkr till 53 520 mnkr (55 382 mnkr) till följd av omklassificering av långfristiga lån till korta. Lån, som förfaller till betalning inom ett år klassificeras som kortfristiga lån. (Se avsnittet om finanspolicy för en närmare analys.)

Summa kortfristiga skulderna har ökat med 5 961 mnkr till 32 594 mnkr (26 633 mnkr). De kortfristiga lånen har ökat med 7 293 mnkr på grund av omklassificering av långfristiga lån till korta. De kortfristiga skulderna har minskat med 1 333 mnkr. Stadens koncernbolag har checkräkningskrediter gentemot staden och då dessa har ett positivt saldo uppstår en kortfristig skuld för staden. Denna skuld har under året minskat med 394 mnkr.

Stadens soliditet

Stadens soliditet inklusive stadens pensionsförpliktelse uppgår till 35 procent (35 procent). Exkluderas stadens ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden uppgår soliditeten uppgår till 43 procent (44 procent).

Årets resultat för koncernen Stockholms Stadshus AB

Koncernen Stockholms Stadshus AB:s resultat efter skatt uppgår till 2 400 mnkr (1 566 mnkr). I resultatet ingår realisationsvinster om sammanlagt 1 671 mnkr (558 mnkr) och realisationsförluster om totalt 73 mnkr (102 mnkr) samt nedskrivningar om sammanlagt 75 mnkr (386 mnkr). Realisationsvinsterna är i allt väsentligt hänförliga till försäljningar av fastigheter.

Koncernens finansnetto har sjunkit under 2021 och uppgår till -1 033 mnkr (-551 mnkr). Koncernens skattekostnad uppgår till 446 mnkr (212 mnkr).

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 453 mnkr (460 mnkr). I resultatet ingår utdelning med 433 mnkr (438 mnkr). Årets resultat efter skatt uppgår till 186 mnkr (454 mnkr).

Rörelsens intäkter och kostnader för koncernen Stockholms Stadshus AB

Koncernens rörelseintäkter uppgår till 17 329 mnkr (16 706 mnkr). Flera bolag har ökat sina intäkter, bland annat till följd av ökade hyresintäkter, men den pågående pandemin har till exempel påverkat Stockholm Hamnars intäkter och resultat negativt. Koncernens rörelsekostnader uppgår till 14 347 mnkr (14 377 mnkr). I rörelsekostnaderna ingår ökade kostnader för avskrivningar om 312 mnkr, vilket är en följd av koncernens höga investeringsnivå.

Koncernen Stockholms Stadshus AB:s soliditet

Koncernens egna kapital uppgår vid årsskiftet till 62 313 mnkr (60 310 mnkr). Soliditeten, beräknad på bokförda värden, uppgick till 40 procent (40 procent).

Antalet anställda och lönekostnaderna i koncernen Stockholms Stadshus AB

Medelantalet årsarbetare (avtalad tid) i koncernen uppgick under året till 3 325 (3 033), varav 1 493 (1 317) kvinnor och 1 832 (1 716) män.

Årsbokslut