En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Stockholm ska ha en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser och skattemedlen ska användas effektivt till största nytta för stockholmarna. Staden behöver kontinuerligt arbeta för att utvecklas som attraktiv arbetsgivare. Staden ska ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor samt utarbeta och genomföra insatser för att säkra chefs- och kompetensförsörjningen. Användningen av digitalisering och ny teknik skapar förutsättningar för innovation och ökad tillväxt i Stockholm, men också möjligheter till ökad processeffektivitet och innovationskraft. Digitala arbetssätt ska vara ett sätt att öka effektiviteten inom verksamheterna och på det sättet bidra till att klara kompetensförsörjningen och välfärdens kvalitet.

Den samlade bedömningen är att inriktningsmålet har uppfyllts helt under året, det vill säga att utvecklingen bedöms gå åt rätt håll. Bedömningen baseras på att av totalt två underliggande mål för verksamhetsområdet har två uppfyllts helt.

Underliggande mål

Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna