En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

I avsnittet presenteras uppföljningen och bedömningen av kommunfullmäktiges inriktningsmål En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt, där fokus är näringsliv, stadsutveckling, kultur och idrott samt klimat och miljö.

Stockholm ska vara en stad där förutsättningarna att driva och utveckla företag är gynnsamma. Staden ska vara tillmötesgående, opartisk och effektiv i kontakter med såväl små och stora företag.

Fler ska erbjudas goda möjligheter att starta företag och få nytta av sitt entreprenörskap. Stockholms alla stadsdelar ska utvecklas med en blandning av bostäder, arbetsplatser, handel, natur, kultur, skolor och förskolor. Arbetet med att bygga Stockholm attraktivt, hållbart och tätt fortsätter. När Stockholm växer måste också kollektivtrafiken, gång- och cykelbanorna och gatorna byggas ut så att människor snabbt och smidigt kan resa i hela regionen. Stockholm ska vara en ledande, klimatsmart och attraktiv evenemangs- och upplevelsestad med ett kulturutbud där det finns något som passar alla. Stockholms klimat- och miljöarbete ska vara ett föredöme för andra städer. Stockholms stads miljöarbete ska ske i nära samarbete med invånare, näringsliv, akademi, civilsamhället och myndigheter.

Den samlade bedömningen är att inriktningsmålet har uppfyllts delvis under året det vill säga att utvecklingen bedöms gå delvis åt rätt håll. Bedömningen baseras på att två av fem underliggande mål för verksamhetsområdet uppfyllts helt, två uppfyllts delvis och ett uppfylls ej.

Underliggande mål

Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Nästa inriktningsmål

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden