Årsbokslut

I avsnittet presenteras stadens och den kommunala koncernens resultat och ekonomiska ställning genom årsbokslutet som omfattar resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och upplysningar i noter. Redovisningsprinciper och definitioner till årsbokslutet presenteras i slutet av avsnittet.

Årsredovisningen omfattar den kommunala koncernen Stockholms stad. I den kommunala koncernen ingår staden och de kommunala bolagen samt kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar. Med de kommunala bolagen menas främst stadens majoritetsägda bolag som finns samlade i koncernen Stockholms Stadshus AB. Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms stad och fungerar som en sammanhållande funktion för huvuddelen av stadens aktiebolag.

För en mer utförlig beskrivning av aktiebolagen hänvisas till årsredo­visningen för Stockholms Stadshus AB som kan beställas via Stadshus AB.

Stockholms Stadshus AB:s webbplats (nytt fönster)

I stadens bokslut ingår alla nämnder, det vill säga den i huvudsak skattefinansierade verksamheten, samt bokslutet för finansförvaltningen vilket bland annat omfattar stadens centrala finansiering. De samman­ställda räkenskaperna, som är den kommunala motsvarigheten till koncernredovisning, omfattar hela den kommunala koncernen Stockholms stad. Syftet med de sammanställda räkenskaperna är att ge en helhets­bild av hela den kommunala koncernens ekonomi och åtaganden.

Årsbokslut 2022 (pdf, nytt fönster)

Beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt och interna poster är eliminerade. Förklarande noter återfinns i ovan pdf.

Kommunfullmäktiges mål