En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

I avsnittet presenteras uppföljningen och bedömningen av kommunfullmäktiges inriktningsmål, En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla, där fokus är stadens välfärdstjänster förskola, skola, vård och omsorg samt en trygg och säker stad.

Genom en tydlig styrning av välfärdens kärnverksamheter ska alla stockholmare ges förutsättningar att försörja sig själva, kunna förverkliga sina drömmar och inkluderas i samhället. Offentliga miljöer ska utformas med trygghet i fokus. Skolutvecklingen i Stockholm ska vila på vetenskaplig grund och även förskolorna ska hålla en hög pedagogisk kvalitet. Personer i behov av stöd ska lita på att samhället fångar upp och stödjer när det behövs och alla ska garanteras en rättssäker behandling. Stockholms äldre ska ges likvärdig service, vård och omsorg, oavsett var i staden de bor.

Den samlade bedömningen är att inriktningsmålet har uppfyllts delvis under året, det vill säga att utvecklingen bedöms gå delvis åt rätt håll. Bedömningen baseras på att av totalt fem under- liggande mål har två uppfyllts helt och tre delvis.

Den samlade bedömningen är att inriktningsmålet har uppfyllts delvis under året, det vill säga att utvecklingen bedöms gå delvis åt rätt håll.

Underliggande mål

I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Nästa inriktningsmål

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt