Den kommunala koncernen

I avsnittet presenteras en översikt av vilka enheter som ingår i den kommunala koncernen Stockholms stad.

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation samt främst i helägda bolag med olika verksamhetsområden. Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar sköter sedan 2009 räddningstjänsten åt tio kommuner i Stockholms län. Vissa kommunala angelägenheter sköts av externa utförare.

Den kommunala koncernens organisation

Illustration av den kommunala koncernens organisation: Kommunkoncernen består av "Stadens verksamhet organisationsnummer 212000-0142" och "Stadens bolag, kommunal förbund och stiftelser". Stadens verksamhet består av "Fack- och stadsdelsnämnder, se nedan". Stadens bolag består av "Stockholms Stadshus AB moderbolag, se nedan", "Kommunalförbund, se nedan" och "Stiftelser, se nedan". "Kommunala uppdragsföretag består av "Samägda bolag utan betydande inflytande, se nedan" och "Externa utförare, se nedan".

Fotnot: Röstetal och dotter­bolag framgår av not i balans­räkningen. Staden har valt att organisera stora enhetliga uppdrag i bolags­form för att uppnå specialist­kompetens och enhetlig­het utifrån tydliga ägar­direktiv. Val­frihet uppnås genom användande av externa utförare.

Stadens verksamhet

Stadsdelsnämnder

 • Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
 • Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
 • Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
 • Bromma stadsdelsnämnd
 • Kungsholmens stadsdelsnämnd
 • Norrmalms stadsdelsnämnd
 • Östermalms stadsdelsnämnd
 • Södermalms stadsdelsnämnd
 • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
 • Skarpnäcks stadsdelnämnd
 • Farsta stadsdelsnämnd
 • Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
 • Skärholmens stadsdelsnämnd

Facknämnder

 • Arbetsmarknads­nämnden
 • Avfalls­nämnden
 • Exploaterings­nämnden
 • Fastighets­nämnden
 • Idrotts­nämnden
 • Kultur­nämnden
 • Kyrkogårds­nämnden
 • Miljö- och hälso­skydds­nämnden
 • Service­nämnden
 • Social­nämnden
 • Stadsbyggnads­nämnden
 • Trafik­nämnden
 • Utbildnings­nämnden
 • Valnämnden
 • Äldrenämnden
 • Överförmyndar­nämnden
 • Kommun­styrelsen m.m.

Stadens bolag, kommunalförbund och stiftelser

Dotterbolag till Stockholms Stadshus AB

 • AB Familjebostäder
 • AB Stockholmshem
 • AB Svenska Bostäder
 • AB Stokab
 • Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
 • Kulturhuset Stadsteatern AB
 • Micasa Fastigheter i Stockholm AB
 • Mässfastigheter i Stockholm AB (50,4 %)
 • S:t Erik Försäkrings AB
 • S:t Erik Livförsäkring AB
 • S:t Erik Markutveckling AB
 • SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB
 • Stockholm Business Region AB
 • Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
 • Stockholms Hamn AB
 • Stockholms Stads Parkerings AB
 • Stockholm Vatten och Avfall AB*
 • Stockholm Exergi Holding AB (50 %)**

*  Huddinge kommun innehar minoritetsandelen
** Ankhiale Bidco AB äger 50 %

Kommunalförbund

 • Storstockholms Brandförsvar, SSBF

Stiftelser

 • Stiftelsen Hotellhem i Stockholm
 • Stiftelsen Barnens Dag
 • Stiftelsen Stockholm Water Foundation
 • Stiftelsen Strindbergsmuseet

Vilande bolag

 • Kaplansbacken AB
 • Teknologförening AB

Samägda bolag utan betydande inflytande

 • Sörab (5 %)

Externa utförare

Vissa kommunala angelägenheter sköts av en annan juridisk person än staden. Nedan anges vilka verksamhetsområden som hanteras på detta sätt, till vilken kostnad och andelen av stadens kostnader för verksamhetsområdet. Totalt betalade staden 20,2 mdkr under perioden för externa utförare.

mnkr %
Politisk verksamhet och gemensam administration 175,7 1,5
Individ- och familjeomsorg 1 039,9 20,6
Infrastruktur, stadsmiljö, skydd 1 719,4 56,3
Förskoleverksamhet och fritidshem 3 445,5 40,2
Grundskola 3 808,0 34,9
Gymnasieskola 2 223,7 54,5
Övrig utbildningsverksamhet 174,5 49,8
Äldreomsorg 4 444,4 57,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 392,8 55,8
Fritid och kultur, allmän fritidsverksamhet 217,1 11
Affärsverksamhet, näringsliv och bostäder 587,0 45,8

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning