Händelser av väsentlig betydelse

I avsnittet presenteras händelser och beslut, fattade av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, som har varit av väsentlig betydelse för den kommunala koncernen och kommunen under verksamhetsåret 2021 samt under 2022 fram till dess att års­redo­visningen upprättats.

Stadens centrala krisledningsnämnd har varit aktiverad under större delen av året och haft beredskap att snabbt fatta beslut om åtgärder för att begränsa smittspridning, utifrån expertmyndigheters bedömningar och rekommendationer. I början av februari 2022 togs de nationella pandemi­restriktionerna bort och stadens verksamheter har återgått till en än mer öppen verksamhet. Mer om hur staden har arbetat under året och pandemins konsekvenser redovisas i avsnittet Konsekvenser av pandemin.

Konsekvenser av pandemin.

Ryssland inledde den 24 februari 2022 en invasion av Ukraina. Vilka eventuella följder detta får för stadens verksamheter och ekonomi är i dagsläget för tidigt att bedöma.

Händelser

Stockholm Exergi

Stockholm Exergi beviljades, som en av sju satsningar i Europa, ekonomiskt stöd från EU:s Innovationsfond för den storskaliga anläggning för koldioxidavskiljning och lagring, så kallad bio-CCS eller BECCS, som ska byggas till år 2025.

Mässfastigheter i Stockholm AB

I mars förvärvade Stockholms stad Handelskammarens andel (49,6 procent) i Mäss­fastigheter i Stockholm AB (Älvsjömässan) och blev ensam ägare till Mäss­fastigheter i Stockholm AB. Därmed är bolaget ett helägt kommunalt bolag som ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB.

Elektrifieringspakten

I mars 2021 lanserades Elektri­fieringspakten, ett initiativ från staden tillsammans med Ellevio, Volkswagen och Scania som ska bidra till och snabba på elek­tri­fieringen av tran­sport­sektorn i huvud­stads­regionen.

Hållbarhets­rapport 2021

Stadens Hållbarhetsrapport 2021 färdigställdes, vilken inne­håller upp­följning av håll­bar­hets­arbetet utifrån såväl Agenda 2030 som Vision 2040.

Partnerskap för att reducera brottslighet

Under våren inleddes ett partnerskap mellan SKR, sex kommuner, polisen och all­män­nyttan för att tillsammans minska risken för att barn och unga begår brott.

Klimatkontrakt

Det klimatkontrakt som staden undertecknat med staten inom ramen för det statliga inno­va­tions­pro­gram­met Viable Cities reviderades i december 2021. Under året har utvecklings­arbete genomförts som ökat kunskaperna om hur klimat­omställningen kan gå fortare med exempelvis digitalisering och dialog med invånarna.

 

Beslut

Trygghetsprogram

Trygghetsprogram 2020–2023 (KS 2019/1939) antogs av kommunfullmäktige i april.

Handlingsplan för en äldrevänlig stad

Handlingsplan för en äldrevänlig stad (KS 2020/1712) antogs av kommunfullmäktige i maj.

Kulturstrategiskt program

Kulturstrategiskt program för Stockholms stad (KS 2020/1109) antogs av kommunfullmäktige i maj. Det kulturstrategiska programmet är stadens första och anger den gemensamma riktningen för hur staden ska växa med kultur.

Strategi för nattklubbar och livescener

Stockholms stads strategi för nattklubbar och livescener (KS 2021/754) antogs av kommunfullmäktige i december.

Program mot hemlöshet

Stockholms stads program mot hemlöshet 2020–2025 (KS 2020/353) antogs av kommunfullmäktige i maj.

Program mot våld i nära relationer, heders­relaterat våld och förtryck, prostitution, människo­handel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relationer

Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relationer 2021–2025 (KS 2020/924) antogs av kommunfullmäktige i juni.

Program för verksamhet som utförs av privata utförare

Program för verksamhet som utförs av privata utförare (KS 2020/1299) antogs av kommunfullmäktige i december.

Avfallsplan

Avfallsplan för Stockholm 2021–2024 (KS 2020/1714) antogs av kommunfullmäktige i mars.

Handlingsplan för klimatanpassning

Handlingsplan för klimatanpassning av Stockholms stad 2022–2025 (Dnr KS 2020/1033) antogs av kommunfullmäktige i december.

Avtalet avseende finansiering och tidplan för utbyggnad av tunnel­banan samt tidplan för bostadsåtagande

Kommunfullmäktige godkände i juni tilläggsavtal till Avtalet avseende finansiering och tidplan för utbyggnad av tunnelbanan samt tidplan för bostadsåtagande (KS 2021/580) som innebär att finansieringen säkrades för den fortsatta utbyggnaden av tunnelbanan till Barkarby, Nacka och söderort.

Kvalitetsprogram

Stockholms stads kvalitetsprogram – Utveckling genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering (KS 2021/866), som togs fram under 2021 beslutades av kommunfullmäktige i februari 2022.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten