Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

I avsnittet presenteras väsentliga faktorer gällande den kommunala koncernens styrning, uppföljning och interna kontroll samt det systematiska kvalitets­arbetet.

Kommunala koncernens styrning

En man padlar kajak i Riddarfjärden vid Stadshuset

Bilden nedan ger en översiktlig beskrivning av den politiska organisationen utifrån ansvarsområden under 2021.Illustration för kommunfullmäktige som består av valberedningen, revisorskollegiet, kommunstyrelse och koncernstyrelsen. Kommunstyrelsen består av utskott, stadsledningskontoret, borgarrådsberedningen. Borgarrådsberedningen består av rotlar: stadsdelsnämnder och stadsdelsförvaltningar, facknämnder och fackförvaltningar, bolagsstyrelser och bolag. Koncernstyrelsen består av Stadshus AB som också består av bolagsstyrelser och bolag

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Stockholms stads högsta beslutande instans. De 101 ledamöterna utses efter allmänna val som genomförs samtidigt som riksdags- och landstingsvalen.

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för stadens verksamheter. De ärenden kommunfullmäktige beslutar om bereds av nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige beslutar om skatteuttag, taxor och avgifter, fastställer budget och avkastningskrav samt mål och visioner för stadens nämnder och aktiebolag. När de politiska besluten sedan utförs, görs detta av kommunstyrelsen, stadens nämnder och bolag eller av andra på deras uppdrag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Styrelsen har även det övergripande ansvaret för att besluten genomförs och följs upp. Bland kommunstyrelsens övergripande uppgifter ingår att leda och samordna förvaltningen av stadens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och bolags verksamhet. Till styrelsens uppgifter hör också stadens ekonomiska förvaltning och långsiktiga utveckling. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter som representerar både majoriteten och oppositionen i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har ett ekonomiutskott, ett integrationsutskott och ett trygghetsutskott.

Kommunstyrelsen har en förvaltning, stadsledningskontoret, som stöd i sitt uppdrag. Stadsledningskontoret har en central strategisk roll i styrningen av staden. Kontoret styr, följer upp och utvecklar stadens ekonomi och verksamhet, ansvarar för att de politiska besluten genomförs, utför sekretariatsuppgifter åt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt svarar för registratur och arkiv. Stadsdirektören är chef för stadsledningskontoret och har stöd i ledningsfunktionen av en biträdande stadsdirektör.

Rotlar och borgarråd

Staden har tio heltidsarvoderade borgarråd som företräder majoriteten och leder var sin rotel. Roteln utgör stabsfunktion åt sitt borgarråd och bereder ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Oppositionen har fem borgarråd. Borgarråden bildar tillsammans borgarrådsberedningen, vars arbete leds av finansborgarrådet som tillika är kommunstyrelsens ordförande.

Nämnder och bolagsstyrelser

Det dagliga arbetet utförs av stadens förvaltningar och bolag. Ledamöter av nämnder och styrelser utses av kommunfullmäktige. Anställda i förvaltningar och bolag är opolitiska och verkställer det som nämnder och bolagsstyrelser beslutat.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Uppsiktsplikt innebär enligt kommunallagens definition att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Detta gäller såväl för stadens nämnder som för stadens hel- och delägda aktiebolag. Som ett led i uppsiktsplikten har kommunstyrelsen granskat nämndernas verksamhetsplaner inklusive väsentlighet- och riskanalyser för 2021. I de fall nämnderna hade angivit för låga årsmål för indikatorer har de uppmanats att återkomma med mer ambitiösa värden i syfte att säkra uppfyllelsen av kommunfullmäktiges årsmål. Uppsiktsplikten har även utövats genom kommunstyrelsens uppföljning i tertialrapporterna och årsredovisningen för hela kommunkoncernen. Kommunstyrelsen ska årligen fatta beslut om de hel- och delägda aktiebolagen har bedrivit sin verksamhet i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen anser att bolagen i koncernen Stockholms Stadshus AB under föregående kalenderår har bedrivit en verksamhet förenlig med det fastställda ändamålet.

Stadens lednings- och styrsystem

All planering och uppföljning sker i enlighet med stadens styrmodell, ILS, integrerat system för ledning och styrning av verksamhet och ekonomi. Som stöd i arbetet finns ett webbaserat verktyg (ILS-webb) som används på alla organisatoriska nivåer i staden.

I budgeten för varje år fastställer kommunfullmäktige inriktningsmål, mål för verksamhetsområdena, indikatorer och aktiviteter som tillsammans mäter måluppfyllelse. För varje indikator fastställer kommunfullmäktige ett årsmål. Nämnderna och bolagsstyrelserna konkretiserar kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena genom nämndens respektive bolagsstyrelsens mål.

Stadens styrmodell

Illustration av stadens vision: Kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet, kommunfullmäktiges indikatorer och aktivitet, nämndens/styrelsen mål, nämndens/styrelsens indikatorer och aktiviteter, enhetens mål förväntat resultat arbetssätt och resursanvändning, enhetens uppföljning resultat analys och utveckling. Går igenom alla styrning nedåt, och uppåt uppföljning och analys

Intern kontroll

Arbetet med stadens interna kontroll är integrerat i stadens ledning och styrning. Samtliga nämnder ska årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys där åtgärder, vid behov, identifieras som syftar till att minska risk och konsekvens. Utifrån väsentlighets- och riskanalysen ska nämnderna ta fram en internkontrollplan och under året följa upp den interna kontrollen.

Nämndernas bedömning av den interna kontrollen

Stadens samtliga fack- och stadsdelsnämnder har redovisat sitt arbete med intern kontroll under året. Av redovisningen framgår hur arbetet med intern kontroll har fortlöpt under 2021. Genomförandet av kontrollaktiviteterna har i flera fall behövt anpassas till den rådande pandemin.

Alla nämnder utom fyra bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig under året. Dessa fyra nämnder bedömer att den interna kontrollen varit delvis tillräcklig. Bedömningarna grundas på att pandemin har påverkat arbetet med de kontroller som ska genomföras enligt internkontrollplanen. Kontrollaktiviteter har inte genomförts som planerat eller behövts senareläggas till följd av pandemin. Två nämnder beskriver också att de identifierat avvikelser. Stadsledningskontoret följer systematiskt upp nämndernas arbete med intern kontroll och för dialog med nämnderna om eventuella utvecklingsbehov. Stadsledningskontoret kan konstatera att arbetet med den interna kontrollen har fortsatt att utvecklas under året, framförallt nämndernas uppföljning. Samtliga nämnder har gjort en väsentlighets- och riskanalys, tagit fram en internkontrollplan och följt upp arbetet.

Systematiskt kvalitetsarbete

I alla skeden av livet har invånarna i Stockholms stad rätt att förvänta sig en god verksamhet för sina skattepengar. Kvalitetsarbetet i staden syftar till att utveckla och förbättra kvaliteten i alla verksamheter. Att skapa värde för stadens invånare och företagare står i fokus för allt utvecklingsarbete. För att möta framtida utmaningar blir det än viktigare att också utveckla och främja arbetet med innovationer och digitalisering. För att nå framgång i kvalitets- och innovationsarbetet krävs en god insikt i stockholmarnas och företagens behov och önskemål samt i många fall samarbeten inom en nämnd, mellan nämnder och med externa aktörer.

I alla skeden av livet har invånarna i Stockholms stad rätt att förvänta sig en god verksamhet för sina skattepengar.

I februari 2022 antog kommunfullmäktige ett nytt kvalitetsprogram. Programmet belyser att staden ska bedriva ett systematiskt och offensivt kvalitetsarbete som omfattar ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. Staden ska tillhandahålla service och tjänster som är relevanta med en hög kvalitet och arbetet ska präglas av ett antal gemensamma förhållningssätt.

Kvalitetsutmärkelsen

Kvalitetsutmärkelsen är stadens årliga pris för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling. Syftet är att stimulera och uppmuntra verksamheter att utveckla sin kvalitet, samtidigt som goda exempel lyfts fram och sprids. Utmärkelsen fokuserar på nyttan för stockholmarna, analys och ständig förbättring, samt lärande. I år deltog 34 verksamheter, vilka utvärderades av 73 examinatorer.

Prisceremonin genomfördes digitalt den 23 november i Blå hallen Stadshuset. Vid ceremonin presenterades även vinnarna av Framsteget – Stockholms stads pris för nyskapande som syftar till att synliggöra innovativa metoder, arbetssätt eller lösningar som uppmuntrar utveckling inom staden.

Mottagare av Kvalitetsutmärkelsen

Kvalitetsutmärkelsen delades ut i tre klasser:

Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning

 • Rinkeby-Kistamottagningen, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Äldreomsorg

 • Beställarenheten äldreomsorg, Norrmalms stadsdelsförvaltning

Andra verksamheter

 • Rekrytering, serviceförvaltningen

Hedersomnämnande i Kvalitetsutmärkelsen

Ett hedersomnämnande premierar ett särskilt gott exempel och i år delades det ut i fyra klasser.

Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning

 • Ljungbacken, socialförvaltningen
 • Barn- och ungdomsenheten, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Andra verksamheter

 • Bostadsenheten, AB Familjebostäder

Förskola

 • Karlbergs förskolor, Norrmalms stadsdelsförvaltning

Skola

 • Rågsveds grundskola, utbildningsförvaltningen

Framsteget – Stockholms stads pris för nyskapande

Priset delades ut till en vinnare och två enheter fick särskilt omnämnande.

Vinnare av Framsteget

 • Team Feriejobb, arbetsmarknadsförvaltningen

Särskilt omnämnande gavs till

 • Familjestödsenheten, Farsta stadsdelsförvaltning
 • Enheten för förebyggande verksamhet, Äldreomsorg, Södermalms stadsdelsförvaltning.

Agenda 2030