Årsredovisning 2022

En öppen och demokratisk stad för alla stockholmare

Stockholm liksom vår omvärld påverkades starkt av Rysslands aggressionskrig mot Ukraina och de följdverkningar det fått på ekonomin. Åter såg vi människor på flykt undan krig och förföljelse. Vi som bor och jobbar i Stockholm gav ånyo stöd och hjälp och insatserna kommer av allt att döma behöva fortsätta.

Samtidigt innebar de ekonomiska konsekvenserna av ett krig på vår kontinent stora utmaningar både för Stockholmarna och Stockholms stads verksamheter. Ökad inflation har inneburit både ökade kostnader i många kommunala verksamheter och att bostadsbyggandet stannat av.

I denna svårare tid har stadens medarbetare gjort ett enastående arbete med att säkerställa en kom- munal verksamhet med god kvalitet. Trots de förändrade förutsättningarna visar årsredovisningen på en i många områden god måluppfyllelse. Det är alla våra medarbetares förtjänst.

Årets resultat för staden uppgår till 2 568 mnkr (2 115 mnkr) där realisationsvinster och försäljning av exploateringsfastigheter utgör den största delen av resultatet, 1 928 mnkr. Staden har även haft högre skatteintäkter än budgeterat.

Under pandemin och även under år 2022 har statsmakterna bidragit med ökade statsbidrag vilket hjälpt staden att möta ökade kostnader. Det är angeläget att stat och stad fortsätter ta sådant gemen- samt ansvar för välfärden.

Under år 2022 drabbades Stockholm av ett historiskt högt antal skjutningar med dödlig utgång. Samhällets uppgift att skapa trygghet och bryta en växande kriminalitet har inte lyckats. Ännu rekryteras barn och ungdomar till kriminella gäng. Stockholm behöver fler poliser för att akut bekämpa det dödliga våldet. Sett till den kommunala verksamheten är det uppenbart att vi behöver fortsätta och göra mer för att förebygga brott och att unga människor dras in i dåliga miljöer.

Stockholm ska vara klimatpositivt till år 2030. Efter valet fattade kommunfullmäktige beslut om en höjd ambition. Det kommer kräva mycket av oss alla och ibland ske i en omvärldsmiljö präglad av beslut som går åt motsatt håll. Trots det finns det alla möjligheter att fortsätta det arbete som inletts. Genom elektrifiering kan utsläppen från transporter minska. Med exempelvis koldioxidlagring, trädplanteringar och insatser för stärkt biologisk mångfald kan Stockholm bli en än grönare stad.

Vår stad ska vara en stad för alla. Stockholm ska vara välkomnande för de som vill skapa sin framtid i vår stad. Befolkningsantalet i vår stad har stannat av till följd av pandemin och minskad migration. Vi ska vända på utvecklingen och skapa optimism kring vår stad. Avgörande är att fler ska kunna finna en bostad. Under år 2022 beslutade kommunfullmäktige att avsluta försäljningar av hyresrätter. För att fler ska kunna finna en bostad i Stockholm valde staden att sätta upp ambitiösa mål för fler bostäder med rimliga hyror. Den nationella politiken och omvärldsläget försvårar måluppfyllelsen men arbetet fortsätter.

Ska Stockholm vara en stad för alla behöver skolan och omsorgen få bra förutsättningar. Ökad inflation kombinerat med uteblivna statsbidragshöjningar riskerar tvärtom att skapa stora problem. Det innebär inte att det saknas goda exempel. Tvärtom visar förbättrade skolresultat på Järva att offensiva satsningar kan leda till högre måluppfyllelse. Samtidigt visar stora klyftor i stora delar av staden i övrigt att det finns väldigt mycket mer att göra.

Under kommande år kommer kompetensförsörjningen vara en av stadens stora utmaningar. Med allt fler äldre blir den utmaningen extra angelägen i äldreomsorgen. Arbets- och anställningsvillkoren ska förbättras för att locka fler till sektorn. Arbetet att skapa fler fasta tjänster på heltid kommer därför fortsätta kombinerat med ökade anslag för kompetensutveckling i omsorgen.

Vår stad ska vara en öppen och välkomnande stad som tillsammans med andra progressiva krafter bidrar till att minska klimatpåverkan. Detta är vårt ansvar. Med de förutsättningar som finns i Stockholm finns alla möjligheter att skapa ett bättre Stockholm för alla.

Karin Wanngård (S), Finansborgarråd
Karin Wanngård
Finansborgarråd
Fredrik Jurdell, Stadsdirektör
Fredrik Jurdell
Stadsdirektör

Stadens ledning