Ekonomisk och finansiell information

I avsnittet presenteras nämndernas drift- och investeringsredovisning samt den kommunala koncernens investeringar och finansiella ställning. Även avvikelser mot budget kommenteras.

Se Stockholms stads budget 2022 för mer upplysningar om stadens drift- och investeringsbudgets uppbyggnad samt de för drift- och investeringsredovisningarna väsentliga principerna för ekonomistyrning och internredovisning.

Årsbokslut 2022 (pdf)

Avsnitt i den ekonomiska och finansiella informationen

Driftsredovisning

Investeringsredovisning