Driftredovisning

I avsnittet redovisas hur utfallet för driftverksamheten förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.

Driftredovisningen är en totalsummering av kostnader och intäkter och innehåller även interna poster, och möjliggör därför jämförelse mot slutlig budget. Driftredovisningen för staden framgår i det länkade dokumentet nedan.

Driftsredovisning 2022 (pdf)

Totalt justerades nämndernas nettokostnader med 716,2 mnkr under 2022. Utöver detta hade stadens nämnder omslutningsförändringar på cirka 6 945 mnkr. I kommunfullmäktiges budget redovisas normalt endast kostnader och intäkter för nämndernas egen verksamhet. Omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan nämnder och externa parter är därmed inte redovisade. Nämnderna ska därför redovisa beräknade omslutningsförändringar under året i verksamhetsplan och tertialrapporter.

För beslut gällande Avstämningsärendet 2022 som togs i kommunstyrelsen den 23 februari var det främst stadsdelsnämnderna som fick justerade budgetar för bland annat aktivitetscenter, introduktionsförskola, klimatsamordnare, platssamverkan och naturreservat. Dessa poster påverkar också tabellen för verksamhetsområden eftersom stadsdelsnämndernas budgetar fördelas utifrån verksamhetsområden.

För budgetjusteringarna som beslutades av kommunstyrelsen i juni bestod de största posterna av enhetsvisa aktiviteter för att stärka enheterna med 190,3 mnkr samt den tillfälliga höjningen av friskvårdsbidraget med 43 mnkr. Dessa poster fördelades ut på samtliga av stadens nämnder. För budgetjusteringarna i tertialrapport 2 som beslutades i kommunstyrelsen den 26 oktober utgjorde en stor del förlorade intäkter på grund av pandemin.

Utöver detta justerades arbetsmarknadsnämndens budget för köp av utbildningsplatser. Stadsdelsnämndernas budgetar justerades för prestationsförändringar inom stöd och service till funktionsnedsatta, hög hyra i förskolan samt förstärkta placeringskostnader för unga i utsatta eller särskilt utsatta områden.

I kommunstyrelsens ekonomiutskott den 21 december togs beslut om prestationsförändringar inom skola och förskola vilket påverkade utbildningsnämndens samt stadsdelsnämndernas budgetar.

Nämnder med avvikelser

I avsnittet kommenteras de största avvikelserna mot fastställd driftbudget.

Staden har ett totalt underskott om 253 mnkr jämfört med budget, där stadsdelsnämnderna har ett överskott om 322 mnkr och facknämnderna ett underskott om 575 mnkr.

Av facknämmnderna visar exploateringsnämnden och utbildningsnämnden störst avvikelse om man ser till kronor och för exploateringsnämnden också procentuellt. Exploateringsnämndens underskott beror i huvudsak på rättning avseende ett antal investeringsprojekt som aktiverats och genererat ökade avskrivningskostnader till stor del hänförliga till tidigare år. Utbildningsnämndens överskott om 220 mnkr (en procent) beror främst på lägre kostnader för vikarieersättning inom förskoleverksamheten, högre intäkter för bland annat statsbidrag inom grundskolan, lägre snittkostnad per elev inom gymnasieskolan samt lägre personalkostnader på central förvaltning.

Arbetsmarknadsnämnden har en procentuellt hög avvikelse (8,2 procent) vilket främst beror på lägre kostnader för köp av utbildning än budgeterat.

Av stadsdelsnämnderna har Södermalm och Bromma de största avvikelserna sett till både kronor och procent. Överskotten för båda stadsdelsnämnderna återfinns främst inom verksamhetsområdet äldreomsorg där kostnaderna för placeringar inom vård- och omsorgsboenden har varit lägre än budgeterat.

Investeringsredovisning