Stadens ledning

Stockholms stad styrs sedan kommunalvalet 2022 av Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) som utgör majori­teten i kommunfullmäktige. De har till­sammans 53 av kommun­full­mäktiges mandat. Övriga partier i kommunfullmäktige sitter i oppo­sition. Det är Mode­raterna (M), Sverige­demokraterna (SD), Liberalerna (L), Center­partiet (C) och Kristdemokraterna (KD).

Staden har 13 borgarråd som är heltidsanställda politiker och utses av kommunfull­mäktige. Majoriteten har nio borgarråd och oppositionen fyra. Majoritetens borgarråd är föredragande i kommunstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för att kommunfull­mäktiges beslut genomförs och följs upp. Borgarråden utgör stadens politiska ledning.

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och leds av en stadsdirektör och tre biträdande stadsdirektörer. Stadsledningskontoret stödjer kommunstyrelsen i arbetet med att leda och följa upp Stockholms stads verksamheter.

Rotlar och borgarråd

Efter valet 2022 hör nio styrande borgarråd till den politiska organisa­tionen. De är förtroendevalda på heltid och väljs av kommunfullmäktige. Varje borgarråd ansvarar för en rotel. Roteln utgör stabsfunktion åt sitt borgarråd och bereder ärenden till kommunstyrelsen och kommunfull­mäktige. Det finns också fyra oppositionsborgarråd. Borgarråden bildar tillsammans borgarrådsberedningen. Det gemensamma arbetet leds av finansborgarrådet som är ordförande i både borgarrådsberedningen och kommunstyrelsen.

Karin Wanngård (S)
Finansborgarråd
Karin Wanngård (S)
Jan Valeskog (S)
Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd
Jan Valeskog (S)
Emilia Bjuggren (S)
Skol-, arbetsmarknads- och personalborgarråd
Emilia Bjuggren (S)
Alexander Ojanne (S)
Social- och trygghetsborgarråd
Alexander Ojanne (S)
Clara Lindblom (V)
Bostads- och fastighetsborgarråd
Clara Lindblom (V)
Torun Boucher (V)
Äldre- och kulturborgarråd
Torun Boucher (V)
Alexandra Mattsson Åkerström (V)
Förskole-, barn- och fritidsborgarråd
Alexandra Mattsson Åkerström (V)
Lars Strömgren (MP)
Trafikborgarråd
Lars Strömgren (MP)
Åsa Lindhagen (MP)
Miljö- och klimatborgarråd
Åsa Lindhagen (MP)

Finansroteln

Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ekonomiutskott, exploateringsnämnden, servicenämnden, valnämnden, stadsdelsnämnder – övergripande ekonomi, Stockholms Stadshus AB, Mässfastigheter i Stockholm AB, Stockholm Business Region AB, Stokab AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Stockholm International Water Institute, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB samt övriga bolag som inte tillhör något annat borgarråd. Finansroteln leder och planerar det politiska arbetet.

  • Finansborgarråd: Karin Wanngård (S)

Stadsbyggnads- och idrottsroteln

Stadsbyggnadsnämnden, idrottsnämnden och Skönhetsrådet. Stadsbyggnads- och idrottsroteln ansvarar för styrningen av de nämnder och råd som organiseras under borgarrådet.

  • Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd: Jan Valeskog (S)

Utbildnings-, arbetsmarknads- och personalroteln

Utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB, arbetsmarknadsnämnden, stadsdelsnämnder – arbetsmarknadsåtgärder, kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott. Utbildnings-, arbetsmarknads- och personalroteln ansvarar för de nämnder och styrelser som organiseras under borgarrådet.

  • Skol-, arbetsmarknads- och personalborgarråd: Emilia Bjuggren (S)

Social- och trygghetsroteln

Socialnämnden, överförmyndarnämnden, stadsdelsnämnder – ekonomiskt bistånd, stadsdelsnämnder – individ och familjeomsorg, stadsdelsnämnder – stöd och service till personer med funktionsnedsättning, Stiftelsen SHIS Bostäder, kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor. Social- och trygghetsroteln ansvarar för styrningen av de nämnder och styrelser som organiseras under borgarrådet.

  • Social- och trygghetsborgarråd: Alexander Ojanne (S)

Bostads- och fastighetsroteln

Fastighetsnämnden, kyrkogårdsnämnden, bostadsbolagen, S:t Erik Försäkrings AB, Storstockholms Brandförsvar, Stockholms Hamn AB. Bostads- och fastighetsroteln ansvarar för styrning av de nämnder och styrelser som organiseras under borgarrådet.

  • Bostads- och fastighetsborgarråd: Clara Lindblom (V)

Äldre- och kulturroteln

Äldrenämnden, kommunstyrelsens pensionärsråd, stadsdelsnämnder – äldreomsorg, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Kulturhuset Stadsteatern, kulturnämnden. Äldre- och kulturroteln ansvarar för styrningen av de nämnder och styrelser som organiseras under borgarrådet.

  • Äldre- och kulturborgarråd: Torun Boucher (V)

Förskole-, barn- och fritidsroteln

Förskolenämnden, stadsdelsnämnder – barn, kultur och fritid, stadsdelsnämnder – förskola, Stiftelsen Barnens Dag. Förskole-, barn- och fritidsroteln ansvarar för styrningen av de nämnder och styrelser som organiseras under borgarrådet.

  • Förskole-, barn- och fritidsborgarråd: Alexandra Mattsson Åkerström (V)

Trafikroteln

Trafiknämnden, Stockholms stads Parkering AB, stadsdelsnämnder – stadsmiljö. Trafikroteln ansvarar för styrningen av de nämnder och styrelser som organiseras under borgarrådet.

  • Trafikborgarråd: Lars Strömgren (MP)

Miljö- och klimatroteln

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten och Avfall AB, avfallsnämnden, kommunstyrelsens råd för Agenda 2030, nationella minoriteter och urfolk. Miljö- och klimatroteln ansvarar för styrningen av de nämnder och styrelser som organiseras under borgarrådet.

  • Miljö- och klimatborgarråd: Åsa Lindhagen (MP)

Oppositionsborgarråd

Christofer Fjellner (M)
Christofer Fjellner (M)
Dennis Wedin (M)
Dennis Wedin (M)
Andréa Hedin (M)
Andréa Hedin (M)
Jan Jönsson (L)
Jan Jönsson (L)

Oppositionsborgarråd har inga egna rotlar utan tillhör respektive partikansli. De mindre oppositionspartierna företräds av sina respektive gruppledare.

Stadsledningskontoret

StadsdirektörerStadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning som leds av stadsdirektör Fredrik Jurdell med stöd av tre biträdande stadsdirektörer Karin Gustafsson, Mikael Gustafsson och Anette Scheibe Lorentzi.

Förvaltningsberättelse