I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige. Skolan är en av de främsta skyddsfaktorerna för unga människors liv och framtida livschanser. Därför är skolan också ett av de viktigaste verktygen för att öka den sociala rörligheten. En likvärdig förskola och skola är en förutsättning för att alla barn och elever ska få möjlighet att lyckas. Skolan skapar förutsättningar och möjligheter för Stockholms barn och unga. Alla barn i Stockholms skolor ska få en bra kunskapsutveckling som skapar förutsättningar för en bra framtid.

Målet för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas delvis under 2022 med anledning av nedan. För fyra av elva av kommunfullmäktiges indikatorer uppnås årsmålet helt och sju uppnås delvis. Av nämnderna bedömer 23 av 25 att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt och två att målet uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att målet uppnås helt av berörda bolag i koncernen. Nämnder och bolagsstyrelser har genomfört de aktiviteter de föresatt sig i sina verksamhetsplaner.

Förskola

Stadsledningskontorets bedömning är att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig främst på stadsdelsnämndernas och utbildningsnämndens bedömning av måluppfyllelse samt på utfall för kommunfullmäktiges indikatorer. För tre av kommunfullmäktiges indikatorer har målet uppfyllts helt och för två har det uppfyllts delvis.

Förskola av god kvalitet

Förskolan är av särskild vikt för utsatta barn och stadens förskolor fortsätter att bedriva undervisning av hög kvalitet i en trygg miljö. Det språkutvecklande arbetet i förskolan har följts upp med fokus på mindre socioekonomiskt gynnsamma områden med hög andel flerspråkiga barn. Under året har staden inventerat och identifierat behov av att höja personalens kompetens i det svenska språket. Insatser har genomförts i form av vidareutbildning i svenska språket, dels i stadens egen regi men även inom ramen för Skolverkets utbildningsinsats för flerspråkig personal som behöver stärka sitt svenska språk.

Förskolan är av särskild vikt för utsatta barn och stadens förskolor fortsätter att bedriva undervisning av hög kvalitet i en trygg miljö.

Platsgaranti, barnantal och arbetet med ökad inskrivningsgrad

Stadsdelsnämnderna arbetar för att öka inskrivningsgraden, bland annat genom introduktionsförskolor och samarbeten mellan interna och externa aktörer. Introduktionsförskolan är en del av den öppna förskolan med riktade aktiviteter till nyanlända föräldrar där barn ännu inte skrivits in i förskolan. Verksamheterna fungerar som en sluss och introduktion till ordinarie förskola och bidrar till att ge besökarna en bredare kunskap samt erfarenhet av pedagogisk verksamhet. Under året fanns 14 introduktionsförskolor i staden fördelat på nio stadsdelsnämndsområden.


Vid den senaste mätningen var inskrivningsgraden vid stadens förskolor 94,2 procent.

Under den senaste femårsperioden har inskrivningsgraden i förskoleverksamhet för 2–5 åringar varierat med cirka 0,5 procentenheter. Vid den senaste mätningen var inskrivningsgraden 94,2 procent, att jämföra med 94,6 procent vid föregående mätning. För åtta av 13 stadsdelsnämnder sjunker inskrivningsgraden jämfört med föregående år, störst minskning avseende andel inskrivna barn har stadsdelsnämnderna Skärholmen och Norrmalm med 1,8 respektive 1,1 procentenheter.

Under året har platsgarantin uppfyllts i staden. Antalet barn i förskoleålder samt antalet inskrivna barn i förskolan har fortsatt att minska, såväl i kommunal som fristående regi.

Inskrivna barn i snitt per år i förskoleverksamhet inklusive pedagogisk omsorg

Regi 2018 2019 2020 2021 2022
Kom-
munal
32 847 32 922 32 424 31 137 30 270
Fri-
stående
20 170 20 055 19 815 19 344 19 151
Totalt 53 017 52 977 52 239 50 481 49 422

Grund- och grundsärskola, fritidshem, fritidsklubb samt gymnasie- och gymnasiesärskola

Stadsledningskontorets bedömning är att målet för verksamhetsområdet uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig främst på utbildningsnämndens bedömning av måluppfyllelse och utfall på kommunfullmäktiges indikatorer. Av kommunfullmäktiges indikatorer har en uppfyllts helt och fem har uppfyllts delvis.

Grundskola

I årskurs 6 har resultaten återigen försämrats, efter en förbättring 2021. I tabellen nedan framgår resultatutvecklingen över tid, med en negativ trend sedan 2016. Flickor har bättre resultat än pojkar för samtliga resultatmått i årskurs 6.

Betygsresultat i årskurs 6 i Stockholms stads skolor, alla elever

Betygsresultat / år 2020 2021 2022
Andel behöriga till yrkesprogram 85,0 86,8 85,7
Andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 76,2 76,6 75,7
Genomsnittligt meritvärde (16 ämnen) 227 231 229

Betygsresultat i årskurs 6 i Stockholms stads skolor, alla elever (2017-2022)

I årskurs 9 är betygsresultaten i nivå med föregående år. Andelen elever som är godkända i samtliga ämnen har ökat från 79,5 procent till 80,2 procent. Andelen som är behöriga till gymnasiet uppgår till 88,1 procent, vilket är en marginell minskning.

Betygsresultat i årskurs 9 i Stockholms stads skolor, alla elever

Betygsresultat / år 2020 2021 2022
Andel behöriga till yrkesprogram
(%)
87,8 88,4 88,1
Andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen (%) 79,8 79,5 80,2
Genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) 250 248 249

Betygsresultat i årskurs 9 i Stockholms stads skolor, alla elever (2017-2022)

Även i årskurs 9 har flickor bättre resultat än pojkar, men skillnaden mellan könen är mindre än i årskurs 6. Resultatspridningen mellan skolor i årskurs 9 utifrån elevernas socioekonomiska förutsättningar är fortsatt stor, men har minskat de senaste åren.

I tabellen nedan framgår att andelen behöriga till yrkesprogram i kvartil 4 har minskat något efter en stor ökning föregående år.

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen och genomsnittligt meritvärde fortsätter öka. I kvartil 3 har samtliga resultat förbättrats.

Gymnasieskola

I gymnasieskolan erhöll totalt 88 procent av stadens avgångselever från ett nationellt program ett examensbevis, vilket ska jämföras med 89 procent föregående år. Andelen var oförändrad för elever på högskoleförberedande program samtidigt som andelen minskade för elever inom yrkesförberedande program. Årets betygsgenomsnitt förbättrades och uppgår till 16,1 poäng. Andelen elever som har godkänt på alla kurser i sina examensbevis minskade med en procentenhet till 80 procent.

Betygsresultat i gymnasieskola

Betygsresultat / år 2020 2021 2022
Andel elever med examensbevis 87 89 88
Betygsgenomsnitt 15,9 15,9 16,1
Andel elever med godkänt i alla kurser 80 81 80

Av eleverna från högskoleförberedande program erhöll 90 procent examensbevis. Inom yrkesprogrammen uppnådde 67 procent kraven för en examen, vilket är en försämring med nio procentenheter. Utbildningsnämnden ska analysera vad försämringen beror på.

I gymnasiesärskolan har 68 gymnasiesärskolebevis utfärdats i stadens skolor, varav 44 på nationella program och 24 på individuella program.

Socioekonomiskt index

Andel behöriga till yrkesprogram 2020 2021 2022
Kvartil 1 lägst index 94,9 95,6 96,0
Kvartil 2 91,5 91,2 89,0
Kvartil 3 82,3 83,2 85,1
Kvartil 4 högst index 68,6 76,1 75,7
Andel som uppnått kunskaps-
kraven i samtliga ämnen
2020 2021 2022
Kvartil 1 lägst index 89,4 90,9 92,2
Kvartil 2 84,8 84,3 82,5
Kvartil 3 71,4 71,4 74,8
Kvartil 4 högst index 52,9 58 60,8
Genomsnittligt meritvärde (17
ämnen)
2020 2021 2022
Kvartil 1 lägst index 269 271 274
Kvartil 2 256 255 254
Kvartil 3 231 233 236
Kvartil 4 högst index 203 210 213

Indikatorer

Förskola

Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)

Årsmål Utfall totalt Utfall kvinnor Utfall män Målupp-
fyllelse
33 % 37,1 % 35,2 % 2,0 % Helt

Kommentar: Fördelningen mellan kvinnliga och manliga förskollärare är fortsatt stor och ligger i nivå med tidigare år.

Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan

Årsmål Utfall totalt Utfall kvinnor Utfall män Målupp-
fyllelse
88 % 86 % Delvis

Antal barn per grupp

Årsmål Utfall totalt Utfall kvinnor Utfall män Målupp-
fyllelse
16 15,6 Helt

Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)

Årsmål Utfall totalt Utfall kvinnor Utfall män Målupp-
fyllelse
4,9 5,0 Delvis

Kvalitetsindikatorn – Självvärdering utifrån läroplansuppdraget

Årsmål Utfall totalt Utfall kvinnor Utfall män Målupp-
fyllelse
3,6 3,6 Helt


Skola

Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i matematik i årskurs 3

Årsmål Utfall totalt Utfall kvinnor Utfall män Målupp-
fyllelse
95 % 90 % 90 % 91 % Delvis

Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andra språk i årskurs 3

Årsmål Utfall totalt Utfall kvinnor Utfall män Målupp-
fyllelse
95 % 90 % 92 % 88 % Delvis

Kommentar: Utfallet i svenska är 93 procent. För svenska som andraspråk är utfallet 75 procent.

Andel elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

Årsmål Utfall totalt Utfall kvinnor Utfall män Målupp-
fyllelse
79 % 75,7 % 77,4 % 74,1 % Delvis

Kommentar: Försämrade utfall för flickor och pojkar.

Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

Årsmål Utfall totalt Utfall kvinnor Utfall män Målupp-
fyllelse
82 % 80,2 % 81 % 80 % Delvis

Kommentar: Förbättrade utfall både flickor och pojkar.

Andel elever som är behöriga till nationella program, exklusive nyanlända elever med okänd bakgrund

Årsmål Utfall totalt Utfall kvinnor Utfall män Målupp-
fyllelse
95 % 91,7 % 92 % 91 % Delvis

Kommentar: Utfallet är i nivå med föregående år.

Andel gymnasieelever som slutfört utbildningen inom tre år med examen

Årsmål Utfall totalt Utfall kvinnor Utfall män Målupp-
fyllelse
79 % 83,2 % Helt

Kommentar: Skolverket redovisar enbart utfallet totalt, inte för pojkar respektive flickor.

I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet