I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Stockholm ska ha en tillgänglig äldreomsorg med hög kvalitet som präglas av respekt för den enskildes behov och önskemål. Äldreomsorgen ska utgå från ett salutogent förhållningssätt och möjliggöra en hög livskvalitet för den enskilde. Erfarenheter och identifierade utvecklingsområden ska tas tillvara för ett strukturerat och långsiktigt utvecklingsarbete.

Målet för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas delvis under 2022 med anledning av nedan. För en av sex av kommunfullmäktiges indikatorer uppnås årsmålet helt och fem uppnås delvis. Av nämnderna bedömer 23 av 25 att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt och två att målet uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att målet uppnås helt av berörda bolag i koncernen. Nämnder och bolagsstyrelser har i huvudsak genomfört de aktiviteter de föresatt sig i sina verksamhetsplaner.

Färdplan för äldreomsorgens utveckling

Staden har under året antagit en Färdplan för äldreomsorgens utveckling. Färdplanen ska ses som ett ramverk för pågående och kommande utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet. Ett långsiktigt utvecklingsarbete ska bedrivas i hela staden som ger verksamheten ett tydligt uppdrag och innehåll oavsett driftform eller utförare. Det strategiska utvecklingsarbetet tar sikte på en ändamålsenlig styrning och organisation, personal med rätt kompetens och bra arbetsförhållanden, säkerställa grunduppdraget och en kvalitativ och värdig omsorg med ett gott bemötande.

Det strategiska utvecklingsarbetet tar sikte på en ändamålsenlig styrning och organisation, personal med rätt kompetens och bra arbetsförhållanden, säkerställa grunduppdraget och en kvalitativ och värdig omsorg med ett gott bemötande.

God och nära vård

Staden arbetar kontinuerligt med att utveckla kvaliteten i äldreomsorgen. Stadens samverkan med regionen på olika nivåer har fortsatt att utvecklas. Omställning mot en god och nära vård med den äldres behov som utgångspunkt har intensifierats. Staden har bland annat genomfört en kartläggning och nulägesanalys av äldreomsorgens pågående omställning till God och nära vård. Underlaget ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen i Stockholms stad.

Grundbemanningen ökar

Staden har de senaste åren arbetat aktivt med att minska andelen timanställda och öka grundbemanningen inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboendena. Detta för att förbättra arbetsmiljön för de anställda och öka personalkontinuiteten hos de äldre.

För året går det att konstatera att trenden är positiv då andelen timanställda sjunkit och grundbemanningen ökat. Utvecklingen är positiv i hemtjänsten och ännu tydligare i stadens vård- och omsorgsboenden och goda exempel finns på flera håll i staden.

En nyckelfri hemtjänst

Arbetet med införande av nyckelfri hemtjänst har intensifierats under året. Fler än 800 fastighetsägare i staden har hittills bidragit till det nya arbetssättet genom att ge sitt medgivande till att låstillbehör monteras i deras fastigheter och över 5 600 lås har monterats vilket motsvarar cirka 26 procent av totalt antal lås som ska monteras. Nyckelfri hemtjänst ger en tryggare omsorg och förbättrar servicen för den som har hemtjänst. Hemtjänsttagaren kan med denna lösning få personal snabbare på plats vid larm, personalen får en enklare nyckelhantering och fastighetsägaren behöver inte lämna ut portnycklar/portkoder.

Hemtjänsttagaren kan med denna lösning få personal snabbare på plats vid larm, personalen får en enklare nyckelhantering och fastighetsägaren behöver inte lämna ut portnycklar/portkoder.

Goda resultat i kvalitetsuppföljningen

Socialstyrelsens brukarundersökning genomfördes i början av året då pandemin fortsatt var påtaglig i samhället och sjukfrånvaron hos personalen var ovanligt hög. Resultaten från undersökningen visar på resultat under kommunfullmäktiges årsmål. Under året har dock kvalitetsuppföljningen på individnivå genomgående visat på goda resultat.

Kvalitetspremie i hemtjänsten

En modell för kvalitetspremie i hemtjänsten infördes på prov under året. Stadens målsättning var att i en mindre skala utforma ersättningen till hemtjänstutförare så att hög kvalitet och kontinuitet främjas. Modellen har prövats under året och arbetet med en utvärdering av modellen har påbörjats.

En jämställd äldreomsorg

År 2022 har det varit möjligt att ta fram utfall för kvinnor och män på fem av målets sex indikatorer. Det som går att utläsa ur ett jämställdhetsperspektiv är att det är marginella skillnader mellan kvinnor och mäns upplevelse av sin äldreomsorg. Kvinnors upplevelse är något mer positiv än männens.

Indikationer 

Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten

Årsmål Utfall
Totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
86 % 84 % 84 % 84 % Delvis

Kommentar: Hög sjukfrånvaro hos personalen och låg svarsfrekvens kan ha påverkat resultatet. Den äldres delaktighet av genomförandeplanen har inte varit tillräcklig.

 

Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende

Årsmål Utfall
Totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
78 % 74 % 76 % 71 % Delvis

Kommentar: Hög sjukfrånvaro hos personalen och låg svarsfrekvens kan ha påverkat resultatet. Det äldres delaktighet av genomförandeplanen har inte varit tillräcklig.

 

Andel nöjda omsorgstagare i dagverksamhet

Årsmål Utfall
Totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
93 % 95 % 95 % 95 % Helt

 

Andel nöjda omsorgstagare i hemtjänst

Årsmål Utfall
Totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
86 % 82 % 82 % 83 % Delvis

Kommentar: Hög sjukfrånvaro hos personalen och låg svarsfrekvens kan ha påverkat resultatet. Vidare har personkontinuitet inte varit tillräcklig.

 

Andel nöjda omsorgstagare i vård- och omsrogsboende

Årsmål Utfall
Totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
82 % 77 % 78 % 76 % Delvis

Kommentar: Hög sjukfrånvaro hos personalen och låg svarsfrekvens kan ha påverkat resultatet. Staden behöver stärka visibiliteten genom informationsmaterial, öka delaktighet vid genomförandeplaner, stärka samverkan mellan de olika professionerna samt en förbättrad kommunikation med den äldre och dess anhöriga.

 

Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod

Årsmål Utfall
Totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
Max 10 personer 11,5 Delvis

Kommentar: Utfallet kan härledas till att schemaläggningen inte varit tillräcklig och att behovet av timavlönad personal varit för stort.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt