I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Socialtjänsten ska uppmärksamma alla barn och vuxna som kan behöva deras hjälp och staden ska erbjuda en modern, rättssäker och evidensbaserad socialtjänst som kan möta det aktuella behovet av sociala insatser. Alla stockholmare oavsett funktionsförmåga ska tillförsäkras integritet, självbestämmande och möjlighet att kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap.

Målet för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas helt under 2022 med anledning av nedan. För sju av åtta av kommunfullmäktiges indikatorer uppnås årsmålet helt, en uppnås ej. Av nämnderna bedömer 25 av 29 att kommunfullmäktiges mål för verksamhets-området uppnås helt och fyra att målet uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att målet uppnås helt av berörda bolag i koncernen. Nämnder och bolagsstyrelser har genomfört de aktiviteter de föresatt sig i sina verksamhetsplaner.

Samverkan och tidiga insatser för barn och unga

Staden fortsätter att stärka samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola, fritidsverksamheter och polis med fokus på tidiga insatser och det förebyggande och uppsökande sociala arbetet. Syftet är att nå fler barn och familjer i riskzon samt att tidigt identifiera och ge barn och elever i behov av stöd rätt insatser. Bland annat har ett utvecklingsarbete pågått kring de yngre barnen genom förbättrad samverkan mellan förskola och socialtjänst.

Insatser har också vidtagits inom alla berörda nämnder med att förbättra placerade barns skolresultat, vilket bidragit till en markant förbättring. Könsskillnaderna är fortfarande relativt stora, med fler flickor än pojkar som når målen, men även pojkarnas resultat har förbättrats betydligt. En intensifierad samverkan med bland annat polisen har bidragit till en ökning av antalet orosanmälningar, vilket i sin tur kan leda till fler placeringar.

Insatser har också vidtagits inom alla berörda nämnder med att förbättra placerade barns skolresultat, vilket bidragit till en markant förbättring.

Staden har också under året tillsammans med Region Stockholm arbetat för att få till stånd en likvärdig och välfungerande samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd. Barns delaktighet i utredningar är ett prioriterat område och stadsdelsnämnderna arbetar på olika sätt för att öka andelen utredningar där barnet varit delaktigt och fått återkoppling.

Arbete mot våld i nära relationer

Arbete med implementering av Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021–2025 har fortsatt under året. Islandsprojektet, ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och polisen som syftar till att barn och vuxna som bevittnat eller utsatts för våld snabbare ska få adekvat stöd och skydd, har utvidgats till fler stadsdelsnämnder. Socialnämnden har också fortsatt att stödja nämnder och bolagsstyrelser att implementera stadens program för att motverka hemlöshet. Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden är en prioriterad målgrupp där barnens behov uppmärksammas utifrån deras särskilt utsatta situation.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Stadens arbete för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning har under året bland annat fokuserat på att öka delaktigheten, minska andelen personer som känner sig diskriminerade, skapa förutsättningar för en meningsfull fritid och att utveckla insatser med fokus på möjligheten för den enskilde att närma sig arbetsmarknaden.


Alla som bor och verkar i Stockholm oavsett funktionsförmåga ska tillförsäkras integritet, självbestämmande och möjlighet att kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap.

För att tillförsäkra den enskilde ökad delaktighet och rätten till individuellt stöd har arbetet under året inriktats på att utveckla arbetssätt och arbetsmetoder. Staden har bland annat införskaffat hjälpmedel som bidrar till effektivare och tryggare möten, vid ärendedragningar har det varit fokus på hur personer kan nå ökad självständighet samt att ett intensifierat arbete med att implementera det pedagogiska ramverket har pågått. Staden arbetade inför valet med att erbjuda personer som bor i stadens service- och gruppbostäder att besöka valstugor, ta del av lättläst material och att på valdagen få stöd att ta sig till vallokalen för att rösta.

Staden arbetade inför valet med att erbjuda personer som bor i stadens service- och gruppbostäder att besöka valstugor, ta del av lättläst material och att på valdagen få stad att ta sig till vallokalen för att rösta.

Stadens nämnder har arbetat med att utveckla insatser som förbättrar övergångarna för den enskilde från gymnasiesärskola och daglig verksamhet till ordinarie arbetsmarknad. Staden har arbetat med att tydliggöra målet och säkerställa att beställningar till daglig verksamhet och sysselsättning syftar till ökad självständighet och att komma närmare arbetsmarknaden.

Ny organisation för funktionshinderråden har beslutats under året och börjar gälla 1 januari 2023. Nya arbetssätt kommer att tas fram för att fortsatt stärka delaktighet och inflytande.

Indikationer

Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
24 % 23 % 22 % 23 % Helt

Kommentar: Målet är att få ska återaktualiseras.

 

Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
100 % 99,4 % 99,6 % 99,2 % Helt

Kommentar: I de få fall där placering dröjt har det berott på platsbrist på Stadens Institutionsstyrelse.

 

Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnena i grundskolan

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
75 % 83 % 85 % 75 % Helt

Kommentar: Resultaten har förbättrats betydligt, enligt flera nämnde tack vare skolsamordnarnas arbete.

 

Andel unga som uppger att de är nöjda med stödsamtalet de fått av stödcentrum

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
70 % 99 % 99 % 99 % Helt

 

Antal förmedlade bostad först och försöks- och träningslägenheter via Bostadsförmedlingen (IoF)

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
600 st 423 st Ej

Kommentar: Skälet till att målet inte näs är enligt Bostadsförmedlingen låg efterfrågan från stadsdelsnämnderna, särskilt vad gäller de 150 lägenheter som ska tillhandahållas för barnfamiljer.

 

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
79 % 82 % 82 % 82 % Helt

 

Andel personer med funtionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
90 % 90 % 90 % 90 % Helt

 

Andel brukare som är nöjda med sin insats – Funktionsnedsättning

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
80 % 86 % 88 % 85 % Helt

I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande