I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

Försörjning genom eget arbete är avgörande för att människor ska få möjlighet att leva självständiga liv och förverkliga sina livsdrömmar. Fler arbetstillfällen skapar även ökade skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Att fler arbetar är främst en vinst för den enskilde. Med ett jobb kommer en inkomst och en gemenskap som skapar självständighet, frihet och trygghet.

Enskedegårds gymnasium

Målet för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas helt under 2022 med anledning av nedan. För fem av sex av kommunfullmäktiges indikatorer uppnås årsmålet helt och en uppnås delvis. Av nämnderna bedömer 28 av 30 att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt och två att målet uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att målet uppnås helt av berörda bolag i koncernen. Nämnder och bolagsstyrelser har genomfört de aktiviteter de föresatt sig i sina verksamhetsplaner.

Matchningsproblemen kvarstår

Kompetensbristen inom flera branscher är stor men alltför få söker till de utbildningar som ger kompetens och kunskap för yrken där efterfrågan är hög. Den strukturomvandling som pågår på arbetsmarknaden innebär förändrade och högre krav på kompetens och de yrken där förgymnasial kompetens är tillräckligt blir allt färre. De stockholmare som är i behov av stadens arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning står ofta långt ifrån arbetsmarknaden och även om arbetsmarknadsläget förbättrats finns det fortsatt stora utmaningar i att stärka denna målgrupps förutsättningar för att få en mer hållbar förankring på arbetsmarknaden.

Minskat behov av ekonomiskt bistånd

Utfallet för helåret 2022 är rekordlågt och andelen personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen landade på 1,37 procent. Under 2021 bröts en lång trend av minskat behov av ekonomiskt bistånd. Förklaringen till ökningen låg till stor del i den pågående pandemin och de konsekvenser samhället och samhällsekonomin drabbades av. Den stora ökning som prognostiserades under våren 2020 realiserades aldrig i den utsträckning som då befarades och under 2022 har behovet återigen minskat.

Minskat behov av vuxenutbildning och återgång till klassrumsundervisning

Det goda arbetsmarknadsläget har inneburit att fler stockholmare fått jobb, att tillgång till praktik och arbetsplatsförlagt lärande har varit god och att vuxenutbildningens elever åter givits möjlighet att träffa lärare och studiekamrater i klassrummet. Samtidigt väljer färre att studera. Intresset för att studera på den kommunala vuxenutbildningen har minskat och färre elever än 2021 har sökt och deltagit i utbildningar.

Fler går vidare från Jobbtorgen till arbete och studier

Närmare 71 procent av Jobbtorg Stockholms aspiranter har gått vidare till arbete och studier efter avslut, vilket överträffar årsmålet om 60 procent och är en högre andel än under motsvarande period 2021. Under perioden januari till december 2022 har 6 086 unika individer varit inskrivna, vilket är 520 färre inskrivna än under motsvarande period föregående år. Det lägre antalet beror främst på minskning inom gruppen med försörjningsstöd. Utöver dessa har jobbtorgen kommit i kontakt med, och erbjudit stöd till, över 4 000 individer inom ramen för de uppsökande uppdragen.

Återgång till normalläget för arbetet med feriejobb

Samhällets återöppnande efter pandemin har skapat förutsättningar för att åter anställa ungdomar i feriejobb inom betydligt fler av stadens verksamheter och tillgången på arbetstillfällen har varit god inför samtliga arbetsperioder. Volymmålet för året uppnåddes med god marginal då 9 527 ungdomar hade ett feriejobb under 2022. Motsvarande siffra föregående år var 9 170 anställda ungdomar. Det är fortsatt en hög andel ungdomar främst från ytterstadsdelarna som söker feriejobb i staden. Söktrycket har gått ner i förhållande till förra året men ligger fortfarande på en hög nivå. Fördelningen mellan killar och tjejer har, precis som tidigare år, varit jämn.


Under 2022 har 9 527 ungdomar haft ett feriejobb.

Stöd till ukrainska flyktingar

Från mars 2022 har Welcome House, utöver sitt ordinarie arbete, även ansvarat för mottagande av ukrainska flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet. Cirka 380 ukrainska flyktingar har deltagit i insatser. Den 25 oktober beviljades ESF-projektet Care For Ukrainian Refugees finansiering och sedan dess har arbetet skett inom ramen för projektet. Projektgruppen är multiprofessionell och bedriver uppsökande arbete, aktiviteter på boenden, samhällsvägledning, jobbmatchning, fritids- och föreningsaktiviteter och studie- och yrkesvägledning. Syftet är att ukrainska flyktingar ska komma i arbete, bli socialt delaktiga samt komma närmare ett arbete.

Från mars 2022 har Welcome House, utöver sitt ordinarie arbete, även ansvarat för mottagande av ukrainska flyktningar som omfattas av massflyktningsdirektivet. Cirka 380 ukrainska flyktingar har deltagit i insatser.

Indikatorer

Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
2,7 % 2,2 % Helt

 

Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
1,5 % 1,37 % 1,35 % 1,38 % Helt

 

Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga invånare

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
1,0 % 0,95 % 0,96 % 0,93 % Helt

 

Andel inskrivna på Jobbtorg som har en individuell handlingsplan efter fem dagar*

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
100 % 89,5 % 89,3 % 89,6 % Delvis

Kommentar: Utfallet härleds till de aspiranter som missar inskrivningssamtal på grund av exempelvis vård av barn eller sjukdom, vilket i sin tur leder till att en ny tid erbjuds. Detta innebär vidare att en handlingsplan inte hinner upprättas inom fem dagar.

 

Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
800 st 926 st 371 st 543 st Helt

 

Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
9 000 st 9 331 st 4 759 st 4 572 st Helt

Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i