Internationella relationer

Internationell samverkan bidrar till den egna utvecklingen och ger staden en stark röst samt en tydlig kontext för erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och påverkansarbete.

Rysslands storskaliga invasion av Ukraina satte prägel på 2022 där staden bland annat beslutade att ingå ett samarbetsavtal med Kyiv rörande återuppbyggnaden efter kriget.

Samarbete inom internationella organisationer och nätverk

Vid utgången av 2022 var staden medlem i 95 internationella organisationer och nätverk där medlemskapen bidrar till stadens långsiktiga ambitioner. Ett exempel är arbetet för att positionera Stockholm som världsledande i genomförandet av Parisavtalets målsättningar där staden är aktiv i flera internationella nätverk, exempelvis C40 Cities, Eurocities, POLIS och European Covenant of Mayors.

EU:s lagstiftning med påverkan på Stockholm

Stadens samordnade inspel till EU:s lagförslag inom områden av särskild betydelse för Stockholms utvecklingsmöjligheter ledde till flera påverkansinsatser. Bland annat med koppling till EU:s gröna giv och digitaliseringsområdet, exempelvis förordningen om restaurering av natur samt förordningen om artificiell intelligens.

EU-finansiering som stärker kvalitén i stadens verksamheter

Under 2022 fick staden sina första projekt beviljade under den nuvarande programperioden 2021-2027 och erhöll cirka 55 miljoner kronor i medfinansiering. Fokus under året har varit att stärka kapaciteten för att nå målsättningen om en ökad grad av extern finansiering.

Internationella besök och evenemang stärker bilden av Stockholm

Staden har tagit emot en ökad mängd internationella besök med fokus på europeiska besökare efter pandemin, bland annat genom att medverka i genomförandet av statsbesök till Sverige från Finland och Nederländerna.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning