Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat år 2025 och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Ett gott företagsklimat är avgörande för en växande stad och bidrar till fler jobb, ökad skattekraft och ökad välfärd. Förutsättningarna att starta och driva företag ska utvecklas och näringslivsperspektivet ska vara en naturlig del av stadens arbete.

Målet för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas helt under 2022 med anledning av nedan. För en av tre av kommunfullmäktiges indikatorer uppnås årsmålet helt, en uppnås ej och en saknar utfall vid verksamhetsberättelsen med anledning av eftersläpning i mätningen av indikatorn Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet. Av nämnderna bedömer 28 av 29 att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt, en att målet uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att målet uppnås helt av berörda bolag i koncernen. Nämnder och bolagsstyrelser har genomfört de aktiviteter de föresatt sig i sina verksamhetsplaner.

Näringslivsarbetet stärktes under året

Nämnder och bolagsstyrelser har under året arbetat utifrån implementeringen av Näringslivspolicy för Stockholms stad. Genom utveckling av arbetssätt och en näringslivsfrämjande kulturförflyttning har näringslivsarbetet stärkts under perioden.

Under året har Stockholm Business Region AB i samarbete med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden tagit fram en handlingsplan för att Stockholms stad ska bli Sveriges bästa företagskommun senast år 2025. En handlingsplan för etableringsservice inom staden för att säkerställa att kontaktvägar för etablering är tydliga och effektiva har tagits fram av Stockholms Business Region och exploateringsnämnden.

Antalet företag har ökat kraftigt under året, trots en generell konjunkturnedgång, vilket visar på en styrka i stadens ekonomi. Likaså gäller för antalet arbetsplatser i ytterstaden där ökningen varit relativt stor sett till de senaste årens utveckling vilket är positivt i och med att ekonomin har gått in i en tuffare period.

Antalet företag har ökat kraftigt under året, trots en generell konjunkturnedgång, vilket visar på en styrka i stadens ekonomi.

Företagen är nöjda med stadens service

Stadens kommunala service vid tillstånd och tillsyn av företag mäts årligen i kundundersökningen Nöjd Kund Index (NKI). Årsresultatet rapporteras med stor eftersläpning och redogörs för tidigt på året och hinner därför inte komma med till verksamhetsberättelsen. Det preliminära resultatet för 2022 visar att stadens helhetsresultat är NKI 76 vilket är ett högt betyg. Arbete med att förbättra stadens NKI har pågått genom stadsövergripande utveckling av e-tjänster och kontaktvägar för företag, processorienterade arbetssätt, utvecklad samverkan, uppföljning och förbättring av arbetsprocesser.

Tydligare process för företag som vill delta i utvecklingen av Stockholm

Under året har etablering av nya företag varit en viktig del av Stockholms stads arbete med att främja tillväxt. En del av arbetet för att uppnå detta har varit en mer effektiv och serviceinriktad organisation vid etableringsförfrågningar från externa aktörer.

I enlighet med kommunfullmäktiges budget för 2022 flyttades ansvaret för implementeringen från kommunstyrelsen till Stockholm Business Region AB samt exploateringsnämnden och under året har flera projekt behandlats i berörda nämnder och bolagsstyrelser.

Stadens arbete för ett förbättrat företagsklimat

Huvuddelen av arbetet och kontakterna med företag sker i linjearbetet som ligger inom nämndernas uppdrag. En stor del av detta utgörs av service, tillståndshantering och tillsyn. Fokus för arbetet med att förbättra företagsklimatet har varit att förenkla servicefunktionerna och korta handläggningstiderna. De lokala kontakterna sker i samverkan med stadsdelsnämnderna som nav. En stor del av lokal samverkan med näringslivet sker inom ramen för platssamverkan.

Stockholms stad arbetade under året med flera särskilda projekt som syftar till att utveckla utvalda delar av näringslivsarbetet. Fokus i projekten är att intensifiera det lokala näringslivsarbetet, förbättra digitala tjänster, stärka kommunikationen och skapa ökad kunskap om förutsättningar för företag lokalt i stadsdelarna.

Det regionala samarbetet inom näringslivsfrågor har fortsatt inom Stockholm Business Alliance, för att marknadsföra Stockholmsregionens globalt, attrahera utländska investeringar och etableringar, såväl som att verka för förbättrad näringslivsservice.

Indikatorer

Antal registrerade företag i Stockholm

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse
192 000 203 211 Helt

 

Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse

Kommentar: Årsresultatet rapporteras med stor eftersläpning och rapporteras tidigt på året och hinner inte komma in till VB. Stadens aggregerade värde i webbportalen för 2022 (preliminärt NKI-resultat) är NKI 76.

 

Arbetskraftbrist i Stockholm (andel vakanser av antalet anställda)

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse
1,0 2,0 EJ

Kommentar: Siffran har ökat under 2022 vilket främst förklaras av en stor kompetensbrist inom ett flertal branscher i Stockholm.

Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov