Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt, med en blandning av bostäder, arbetsplatser, handel, natur, kultur och skolor i alla delar av staden. Till år 2025 ska 70 000 klimatsmarta bostäder byggas, med ett brett utbud av boendeformer och fler ekonomiskt överkomliga bostäder. Balans mellan hyresrätter och bostads-/äganderätter ska eftersträvas i alla delar av staden.

Målet för verksamhetsområdet bedöms ej uppfyllas under 2022 med anledning av nedan. För elva av elva av kommunfullmäktiges indikatorer uppnås årsmålet ej. Indikatorerna utgör en väsentlig del av målets uppfyllelse och väger därför tungt i bedömningen av målet.

Av nämnderna bedömer 24 av 27 att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt och tre att målet uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att målet uppnås helt av berörda bolag i koncernen. Nämnder och bolagsstyrelser har genomfört de aktiviteter de föresatt sig i sina verksamhetsplaner.

Försämrade marknadsförutsättningar

Marknadsförutsättningarna för bostadsbyggandet har kraftigt försämrats under året på grund av försvagad köpkraft hos hushållen, stigande räntor, ökande energikostnader, fallande bostadspriser och höjda byggkostnader. Detta har lett till en inbromsning. Den avvaktande marknaden har bidragit till att planerade beslut kring detaljplaner och markanvisningar försenats, att planerade byggstarter har senarelagts och därmed försämrade utfall för flertalet kommunfullmäktigeindikatorer jämfört med år 2021.

Efter en positiv utveckling i inledningen av året, i återhämtningen efter pandemin, skedde en inbromsning av antalet byggstarter under hösten. Vid årsslutet hade 4 833 bostäder byggstartat, en minskning med 7 procent jämfört med år 2021. Bland större byggstartade bostadsprojekt kan nämnas Kista Äng, Bromstensstadens andra etapp och flerbostadshus vid Vårbergstoppen. Sedan år 2010 har 69 550 bostäder påbörjats. Det innebär att strax under hälften av det långsiktiga målet om 140 000 bostäder till år 2030 uppnåtts. För att nå det övergripande långsiktiga målet behöver drygt 8 800 bostäder per kvarvarande år byggstartas. Det är en bostadsbyggnadstakt som historiskt sett aldrig uppnåtts i Stockholms stad och innebär en stor utmaning.

Ökat antal byggstartade hyresrätter och studentbostäder

Takten i byggandet av hyresrätter har upprätthållits under året och jämfört med 2021 innebär utfallet 2 888 stycken en ökning med 33 procent. De kommunala bostadsbolagen rapporterar sammanlagt att 634 hyresrätter påbörjats, en ökning med 75 procent jämfört med 2021, och innebär att årsmålet 600 stycken uppnåddes.

Även antalet påbörjade studentbostäder har ökat. Under året byggstartade 856 studentbostäder, en ökning med 43 procent jämfört med år 2021. Det innebär att knappt en femtedel av de byggstartade bostäderna var för studenter. Projekten återfinns bland annat i Kista, Sundby och Östberga.

43 procent
Antalet påbörjade studentbostäder ökade med 43 procent under 2022.

Markanvisade LSS/SoL-bostäder

Som ett steg i att komma till rätta med underskottet av bostäder med särskild service har staden under året genomfört organisatoriska förändringar, och infört nya rutiner och arbetssätt för att säkerställa behoven. Det förändrade beställaransvaret bedöms ha medverkat till att Antalet markanvisade LSS/SoL-bostäder uppgick till 124 stycken under 2022.

Stockholmsförhandlingens bostadsåtagande fortsatt utmaning

Inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling har staden åtagit sig att bygga 45 900 bostäder inom det så kallade influensområdet. Måluppfyllelsen har varit låg under en följd av år, och särskilt fokus har lagts på att säkerställa att åtagandet ska kunna infrias. Inom influensområdet finns flera stora pågående planer, bland annat Magelungens strand, Telestaden etapp 2, Karlsviks strand, Kärrtorps IP samt Nytorps gärde som innebär förutsättningar för bättre måluppfyllelse på sikt. Stadens projektportfölj behöver dock fyllas på med ytterligare projekt för att åtagandet ska kunna uppfyllas.

Inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling har staden åtagit sig att bygga 45 900 bostäder inom det så kallade influensområdet. Måluppfyllelsen har varit låg under en följd av år, och särskilt fokus har lagt på att säkerställa att åtagandet ska kunna infrias.

Fördjupad kunskap kring handelns förutsättningar

Den tematiska planeringen har fortsatt att utvecklas. Under året har bland annat den fysiska handelns lokaliseringsförutsättningar och struktur på stadsdels- och byggnadsnivå studerats. Arbetet underlättar en samsyn och förbättrar förutsättningarna att åstadkomma mer hållbara platser för stadens handel och service, för en funktionsblandad stad.

Indikatorer

Antal markanvisade bostäder

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse
10 000 4 379 Ej

Kommentar: Minskning med 58 procent jämfört med 2021. Förklaras av förändrade marknadsförutsättningar.

 

Antal markanvisade hyresrätter

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse
5 000 2 798 Ej

Kommentar: Minskning med 47 procent jämfört med 2021. Förklaras av förändrade marknadsförutsättningar.

 

Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse
10 000 3 513 Ej

Kommentar: Minskning med 56 procent jämfört med 2021. Förklaras av försenade planprocesser.

 

Antal påbörjade bostäder

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse
10 000 4 833 Ej

Kommentar: Minskning med 7 procent jämfört med 2021. Förklaras av förändrade marknadsförutsättningar.

 

Antal påbörjade hyresrätter

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse
5 000 2 888 Ej

Kommentar: Ökning med 33 procent jämfört med 2021.

 

Antal markanvisade bostäder i enlighet med 2013 år Stockholmsförhandling

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse
4 000 1 726 Ej

Kommentar: Minskning med 48 procent jämför med 2021. Förklaras av förändrade marknadsförutsättningar.

 

Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse
5 000 465 Ej

Kommentar: Minskning med 29 procent jämfört med 2021. Förklaras av försenade planprocesser.

 

Antal tillkomna permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse
150 -49 Ej

Kommentar: Minskningen beror på att SHIS har avvecklat genomgångsbostäder på grund av ett minskat antal nyanlända. För den bostadssociala delen har antalet lägenheter ökat med 12 stycken.

 

Antal markanvisade genomgångsbostäder för prioriterade grupper

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse
250 0 Ej

Kommentar: En genomlysning av behovet av genomgångsbostäder pågår.

 

Antal markanvisade bostäder i syfte att nå minskade boendekostnader

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse
400 187 Ej

Kommentar: Minskning med 59 procent jämfört med 2021. Förklaras av förändrade marknadsförutsättningar.

 

Antal markanvisade seniorbostäder upplåtna med hyresrätt

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse
300 160 Ej

Kommentar: Minskning med 48 procent jämfört med 2021. Förklaras av förändrade marknadsförutsättningar.

Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet