Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

Stockholm fortsätter utvecklingen mot en levande kultur- och idrottsstad och en attraktiv evenemangsstad. Staden har ett brett utbud av konst, kultur och idrott med möjlighet till eget utövande och skapande. Kultur och idrott finns med i planeringen i nya eller växande stadsdelar. Livskvalitet och hälsa främjas och stockholmarna ges utökade möjligheter till spontan motion och rörelse i sin närmiljö.

Målet för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas delvis under 2022 med anledning av nedan. För två av sju av kommunfullmäktiges indikatorer uppnås årsmålet helt, fem uppnås delvis. Av nämnderna bedömer 21 av 27 att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt, sex att målet uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att målet uppnås helt av berörda bolag i koncernen. Nämnder och bolagsstyrelser har i huvudsak genomfört de aktiviteter de föresatt sig i sina verksamhetsplaner.

En återstart för kulturlivet

Året innebar en återstart för Stockholms kulturliv där besöksantal och antalet deltagare successivt ökade. Samtidigt fanns fortsatt en viss tvekan hos publiken att återvända vilket påverkar det fria kulturlivet och stadens egna verksamheter. Förändrade rese-, besöks- och deltagarmönster i spåren av pandemin fick under året påverkan på verksamhetsområdesmålet i form av avvikelser på målets indikatorer.

Att möjliggöra barns och elevers rätt till kultur innebar utmaningar och anpassningar där stadens arbete främst har skett genom Kulan – mötesplats kultur och skola/förskola. För att underlätta återstarten efter pandemin genomförde Kulan en satsning med ut- ökad Kulanpremien som ledde till ett ökat antal bokningar, både jämfört med åren före pandemin och jämfört med år 2021.

Högt deltagande i Kulturskolan

Kulturskolan arbetade under året för att fler barn och unga skulle få kännedom om verksamheten. Kulturskolan har sett ett ökat deltagande i underrepresenterade områden och målgrupper och under året har ett ökat deltagande märkts av på antalet bokningar i kurskatalogen.

Många besöker stadens bibliotek

Under året har 3 806 524 lån utförts vilket innebär att Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Kulturhuset Stadsteaterns bibliotek utfört ca 3,9 lån per invånare. Av lånen har 61 procent gjorts av kvinnor, 37,5 procent av män och 1,5 procent av låntagare som förskolor och andra aktörer som inte går att definiera utifrån kön. I jämförelse med år 2021 har lånen ökat med drygt 445 000 stycken.

Jämlikt och jämställt kultur-, idrotts- och fritidsutbud

Fördelning av kulturstöd till enskilda personer har fördelats med ett medvetet jämställdhetsperspektiv. Stockholm stadsbibliotek har bland annat lyft jämställdhetsfrågorna i den publika verksamheten på Internationella kvinnodagen. Under året har stadsvandringar belyst jämställdhet och jämlikhet ur ett historiskt perspektiv. Idrottsnämnden har under året tagit fram en strategi för ett mer jämställt nyttjande av spontanidrottsanläggningar och i samverkan med stadsdelsnämnderna tagit fram förbättringsförslag som ska bidra till att flickor och kvinnor nyttjar anläggningarna i större utsträckning. Fokus läggs på platsaktivering, motivation och kunskap samt utformning.

Idrottsnämnden har under året tagit fram en strategi för ett mer jämställt nyttjande av spontanidrottsanläggningar och i samverkan med stadsdelsnämnder tagit fram förbättringsförslag som ska bidra till att flickor och kvinnor nyttjar anläggningarna i större utsträckning.

Nya idrottsanläggningar i den växande staden

I juni godkände kommunfullmäktige Strategi för idrottsanläggningar 2022–2026 och under året identifierade staden nya områden som kan vara aktuella för nya idrottshallar. Utredningsbeslut fattades för ny idrottshall på Bjursätragatan. Platser för nya idrottshallar har även identifierats i Järvaområdet, Bromstensgluggen samt på Hagsätra IP.

Modern evenemangsstad med stark besöksnäring

Stockholms Kulturfestival 2022 slog rekord med 1,5 miljoner besökare. Kulturnatten kunde återigen genomföras fysiskt efter att ha genomförts digitalt i två år med anledning av pandemin. Kulturnatten lockade 176 aktörer och cirka 186 000 besökare.

Indikatorer

Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
75 % 85 % 84 % 87 % Helt

 

Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
75 % 73 % 72 % 76 % Delvis

Kommentar: Indikatorn visar att fler pojkar än flickor är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter. Vid jämförelse med tidigare år har andelen nöjda pojkar ökat med två procentenheter jämfört med 2021 och fler pojkar är också nöjda 2022 än innan pandemin. Andelen nöjda flickor är samma som tidigare år och det är även färre flickor än pojkar som är nöjda.

 

Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
76 % 75 % 76 % 73 % Delvis

Kommentar: Enligt skolenkäten 2022 är ungdomar i mellan- och högstadiet (årskurs 5 och 8) generellt nöjda med tillgången på kulturaktiviteter på fritiden. En viss uppgång i nöjdhet har skett jämfört med 2021.

 

Andel ungdomar som deltar i föreningsliv

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
65 % 61 % 58 % 65 % Delvis

Kommentar: Enligt skolenkäten 2022 är andelen ungdomar i hög- och mellanstadiet (årskurs 5 och 8) som instämmer att de deltar i föreningsliv över 60 % vilket ligger i nivå med 2021. Pandemins påverkan på deltagande kan fortfarande ha effekt på målgruppen viket också gör att årsmålet inte nås. Vid en analys av resultaten är det framför allt inom föreningskategorin idrott, och specifikt lagidrott, där flickor är underrepresenterade med tio procentenheter.

 

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
97 000 89 571 Delvis

Kommentar: Vårens uthyrning i skolidrottshallar har fortfarande påverkats av pandemin.

 

Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
4,8 3,9 61 % 37,5 % Delvis

Kommentar: Under året har 3 806 524 lån utförts vilket innebär att Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Kulturhuset Stadsteaterns bibliotek utfört ca 3,9 lån per invånare. Av lånen har 61 % gjorts av kvinnor, 37,5 % av män och 1,5 % av låntagare som förskolor och andra aktörer som inte går att definiera utifrån kön. I jämförelse med 2021 har lånen ökat med drygt 445 000.

 

Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
85 % 90,8 % Helt

Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö