Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Stockholm utgör Sveriges ekonomiska motor och har i grunden en robust ekonomi. I en tid när Stockholm växer i en historisk omfattning, och med utmaningar kopplade till pågående pandemi, måste staden förena höga ambitioner för välfärden med omfattande investeringar och en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi. Därför ska staden alltid sträva efter att bli mer effektiv och att tillhandahålla offentliga tjänster till lägre kostnad och ökad kvalitet.

Målet för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas helt under 2022 med anledning av nedan. För sex av tio av kommunfullmäktiges indikatorer uppnås årsmålet helt, fyra uppnås delvis. Av nämnderna bedömer 27 av 31 att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt, fyra att målet uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att målet uppnås helt av berörda bolag i koncernen. Nämnder och bolagsstyrelser har genomfört de aktiviteter de föresatt sig i sina verksamhetsplaner.

Svåra planeringsförutsättningar i en tid av osäkerhet

Året har präglats av osäkerhet kring inflation, räntehöjningar och leveransproblematik, något som påverkat både den enskilde individen och stadens verksamheter. Även pandemin har haft fortsatt påverkan på stadens verksamheter. Förändrade beteendemönster gör det svårt att förutsäga i vilken utsträckning medborgarna kommer att använda sig av stadens tjänster. De svåra planeringsförutsättningarna visar sig i nämndernas prognossäkerhet där målet på +/- 1 procent inte uppnås utan hamnar på -1,1 procent.

Stadens nämnder visar ett underskott på totalt 253,1 mnkr vilket ger en budgetföljsamhet på 100,4 procent efter resultatöverföringar och målet på 100 procent uppnås därmed inte. Underskottet förklaras av exploateringsnämndens rättning av ett antal investeringsprojekt som genererat stora avskrivningskostnader, främst hänförliga till tidigare år. Det har ingen påverkan på stadens likviditet eller finansiella bild. Rättningarna har ingen koppling till projektkostnader eller kostnadsutveckling utan handlar om att ett antal projekt redovisningsmässigt inte aktiverats korrekt. Totalt påverkar detta nämndernas avvikelse mot budget negativt och exploateringsnämnden gör ett underskott med 1 039 mnkr.

Rättningen påverkar måluppfyllelsen av indikatorerna. När rättningen exkluderas uppgår prognossäkerheten till 0,5 procent och budgetföljsamheten till 98,7 procent, och båda målen uppnås då.

Stadens nämnder arbetar kontinuerligt för att säkra en budget i balans och långsiktigt hållbar ekonomi genom att samverka med både interna och externa aktörer, standardisera processer och effektivisera resursanvändandet genom att exempelvis systematisera processer och hitta nya arbetssätt.

Investeringsbudgeten i staden visar ett överskott på 1 083,4 mnkr. Under 2022 har staden förändrat redovisningen gällande rivnings- och saneringskostnader, evakueringskostnader samt kostnader för detaljplanearbete vilket gjort att utgifter inom investeringsprojekt klassats om till driftkostnader. Detta medför att exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, kyrkogårdsnämnden och trafiknämnden justerat sina investeringsutgifter med totalt 591 mnkr. Övrigt överskott härrörs till tidsförskjutningar i projekt, riskreserver som inte behövt nyttjas samt uteblivna besked från intressenter.

Indikatorer

Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse
30 % 50 % Helt

 

Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtagande på lång sikt

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse
34 % 50 % Helt

 

Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse
100 % 100,4 % Delvis

 

Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse
100 % 100,3 % Delvis

 

Nämndens prognossäkerhet T2

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse
+/- 1% 1,1 % Helt

 

Stadens ekonomiska resultat (lägst)

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse
0,1 mnkr 2 250 mnkr Helt

 

Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse
7 % 8 % Delvis

 

Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max)

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse
100 % 97 % Helt

 

Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse
30 % 36 % Helt

 

Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt

Årsmål Utfall totalt Måluppfyllelse
34 % 36 % Helt

Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna