Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Stadens förvaltning ska vara effektiv och organisationen ska anpassas för att kostnadseffektivt och med hög kvalitet leverera vad stockholmarna har rätt att förvänta sig. Staden ska vara ett föredöme som offentlig arbetsgivare och ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor samt utarbeta och genomföra insatser för att säkra chefs- och kompetensförsörjningen. Viktigast för pålitliga och kvalitativa välfärdstjänster är de som utför arbetsinsatsen.

Ett målmedvetet arbete för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, kontinuerlig kompetensutveckling av välfärdens medarbetare och effektivare lokalanvändning ska säkerställa att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt. Stadens upphandlings- och inköpsverksamhet ska främja valfrihet, kostnadseffektivitet, miljö, klimat och social hållbarhet.

Målet för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas helt under 2022 med anledning av nedan. Bedömningen grundas på att 26 av 31 nämnder bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt och fem att målet uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att målet uppnås helt.

För två av fyra av kommunfullmäktiges indikatorer uppnås års- målet delvis och två uppnås ej. Då indikatorerna mäter en begränsad del av målet väger nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete under året och deras bedömningar av målet tungt i bedömningen av målets uppfyllelse.

Nämnder och bolagsstyrelser har i huvudsak genomfört de aktiviteter de föresatt sig i sina verksamhetsplaner. Utvecklingen är positiv ur flera aspekter. Sjukfrånvaro har sjunkit något och inom inköp och upphandling pågår ett utvecklingsarbete rörande effektivare avtalsuppföljning. Verksamheterna beskriver att fortsatt arbetet med kompetensutveckling, arbetsmiljö, kvalitetsprogrammet och digitalisering har bidragit till måluppfyllelsen. Index Bra Arbetsgivare och Aktiv Medskapandeindex har ett högt utfall och ligger på samma nivå som förra året.

Kostnaderna i vissa större investeringsprojekt är dock fortfarande högre vid beslut om genomförande än vid inriktningsbeslut och målet för indikatorn Andel investeringsprojekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut bedöms inte nås, även om utfallet är bättre än föregående år. De nämnder och bolagsstyrelser som inte når målet arbetar med att minska kostnaderna samt med att förbättra styrning, kalkyler, verktyg och prognossäkerhet.

Kompetensutveckling och ledarskap i förändring

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är prioriterat. Genom stadens kompetensutvecklingssatsning har nämnderna under 2022 beviljats närmare 60 miljoner kronor för att genomföra olika kompetensutvecklingsinsatser, bland annat grundutbildning till stödassistent inom LSS, utbildningar inom demens, geriatrik och psykisk ohälsa, grundutbildning till barnskötare och språkutbildning i svenska. I arbetet med handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare har otillåten påverkan samt hot och våld varit ett fokusområde under året liksom jämställdhet och samverkan med lärosäten för att stärka forskningsanknytning och studentmottagande i verksamhetsförlagd utbildning.

Som en del i implementeringen av kvalitetsprogrammet har digitala chefsseminarier genomförts, på temat Att leda för lärande och utveckling. Flera nämnder och bolagsstyrelser arbetar med programmet på egen hand och samverkansnätverk har startas för utbyte av idéer och metoder rörande innovationssatsningar. Även program för framtida chefer har startat under 2022 där syftet är att trygga chefsförsörjningen i staden. Det stadsgemensamma introduktionsprogrammet Chef i staden har genomförts och stadens sjunde traineeprogram för akademiker startade under året.

Långt och hållbart arbetsliv

Staden fortsätter att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) utifrån, bland annat, slutsatser från Arbetsmiljöverkets inspektion av stadens arbetsmiljöarbete. Samtliga nämnder har tagit fram handlingsplaner och genomfört årlig uppföljning av SAM.

Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med 2021. Effekterna av ökad smittspridning av coronaviruset i början av 2022 avspeglas i den fortsatt relativt höga nivån på korttidsfrånvaron. I likhet med föregående år är sjukfrånvaron lägre i stadens bolagsstyrelser än i nämnderna. För mer information om sjukfrånvaron se avsnittet Väsentliga personalförhållanden.

Staden har fattat beslut om en satsning på personalfrämjande aktiviteter, genom förstärkta medel för friskvårdsbidrag och personalsociala aktiviteter. Syftet är främja hälsa och välmående för medarbetare och chefer.

Nya regler i Lagen om anställningsskydd, LAS, som trädde ikraft den 1 oktober, har påverkat arbetet med personalplanering och bemanningsrutiner. Stadens mål är att alla nyanställningar skall vara på heltid och att alla ofrivilligt deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete. Andelen heltidsanställda har fortsatt att öka och uppgår totalt till 91 procent för 2022. För kvinnor är andelen 91 procent och för män 90,9 procent. Andelen tillsvidareanställda har minskat något och uppgår nu till 89,3 procent. För kvinnor är andelen 90,2 procent och för män 86,6 procent.

Stadens mål är att alla nyanställda skall vara på heltid och att alla ofrivilligt deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.

Verksamhetsutveckling genom inköp, innovation och digitalisering

Det rådande världsläget med ökade energi- och råvarupriser, leveransförseningar och sanktioner till följd av kriget i Ukraina påverkar stadens verksamheter. Med anledning av EU:s sanktioner rörande ryska medborgare och företag har ett omfattande stödmaterial avseende upphandling och avtalsuppföljning tagits fram för att stödja verksamheternas arbete.

För att öka effektiviteten och skapa utrymme för innovation och metodutveckling utförs inköpsarbetet kategoribaserat i allt högre grad och antalet kategorier utökas kontinuerligt. Arbetet leds och organiseras genom stadsdirektörens inköpsråd. Verksamheterna har fortsatt utveckla den kontinuerliga uppföljningen av upp- handlade avtal för att säkerställa en effektiv avtalsuppföljning. Ett exempel är Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd som har drivit ett stadsövergripande projekt med fokus på att stävja välfärdsbrott inom lokalvård.

Flera av stadens nämnder och bolagsstyrelser arbetar med cirkularitet i olika sammanhang som syftar till att effektivisera användningen av resurser genom återvinning och till minskat avfall. Det har bland annat resulterat i att ett nytt avtal för skyltar har tecknats, där ett cirkulärt förhållningssätt tillämpas.

Staden utvecklar och prövar innovativa och digitala arbetssätt. Flera nya digitala lösningar som stödjer en effektiv verksamhet har införts. Kulturskolan, har till exempel, infört digitala system för bokning av kurser och för elev- och schemaadministration.

Indikatorer

Aktivt Medskapandeindex

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
83 80 81 80 Delvis

Kommentar: Värdet har legat högt och stabilt under en längre tid. Värdet för 2022 ligger kvar på samma nivå som 2021.

 

Index Bra arbetsgivare

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
84 83 Delvis

Kommentar: Värdet har legat högt och stabilt under en längre tid. Värdet för 2022 ligger kvar på samma nivå som 2021.

 

Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
93 % 74 % Ej

Kommentar: Flera nämnder och bolag har identifierat behovet av förbättrade rutiner för uppföljning. Några nämnder och bolag har uppföljningsmodeller som medför ett lågt utfall för indikatorn.

 

Andel investerings-projekt som vid beslut om genomförande avviker mer än 15 procent jämfört med senast fattade inriktningsbeslut

Årsmål Utfall
totalt
Utfall
kvinnor
Utfall
män
Målupp-
fyllelse
0 % 32 % Ej

Kommentar: Indikatorn följs upp av tre nämnder och tio bolagsstyrelser. Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Vatten och Avfall AB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB uppfyller inte indikatorn.

Ekonomisk och finansiell information