Fyra personer åker långfärdsskridskor en solig vinterdag

Kommunfullmäktiges mål

I avsnittet presenteras uppföljningen och mål­bedöm­ningen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och de underliggande verksamhetsområdesmålen, vilka konkretiserar inriktningen för stadens verksamheter.

Staden har under 2021 arbetat efter kommunfullmäktiges tre inriktningsmål:

  • En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
  • En hållbart växande och dynamisk storstad med hög till­växt
  • En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.

Inriktningsmålen är verksamhetsövergripande och utgör ramen för stadens styrning av verksamheterna under mandatperioden.

Kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål konkretiserar inriktningsmålen för de olika verksamheter som bedrivs i staden under flera år, ofta under hela mandatperioden. Målbedömningen ska därför snarare ses som en bedömning av om staden är på rätt väg och i vilken grad det aktuella målet uppnåtts under året än om det långsiktiga verksamhetsområdesmålet faktiskt har uppnåtts.

Under alla verksamhetsområdesmål finns indikatorer med angivna årsmål. Årsmålen för indikatorerna anger vilken nivå som ska uppnås under det aktuella året och bestäms utifrån nuläge, förutsättningar och ambitionsnivå. För individbaserade indikatorer redovisas könsuppdelat utfall där det finns tillgängligt. För övriga indikatorer redovisas endast totalt utfall. Bedömningen av måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål grundas på en sammanvägning av målets indikatorer samt nämndernas bedömningar och analyser av respektive verksamhetsområdesmål. Bedömning görs om respektive mål har uppfyllts helt, delvis eller ej.

  • Vid hel måluppfyllelse bedöms utvecklingen gå åt rätt håll med en stark trend.
  • Vid delvis måluppfyllelse bedöms utvecklingen gå åt rätt håll med en svag trend.
  • Vid ej måluppfyllelse bedöms utvecklingen gå åt fel håll.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Ett hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden