Stadens internationella relationer

I avsnittet beskrivs stadens internationella arbete och samarbete med internationella organisationer.

EU-flagga i Stadshusparken

Samverkan inom ramen för internationella organisationer och nätverksammanhang ger staden en stark röst och en tydlig kontext för erfarenhetsutbyte. Till grund för stadens internationella arbete ligger den under året reviderade och stadsövergripande internationella strategin.

Samverkan inom ramen för internationella organisationer och nätverksammanhang ger staden en stark röst och en tydlig kontext för erfarenhetsutbyte.

Samarbete inom internationella organisationer och nätverk

Staden har under året medverkat i en mängd internationella sammanhang, bland annat vid FN:s 26:e partsmöte för världens klimat (COP26) i Glasgow. Vid utgången av 2021 var staden medlem i 95 (+10) internationella organisationer och nätverk. Stadens Förtroendeposter i C40 Cities, EUROCITIES, POLIS och European Covenant of Mayors har inneburit en nära dialog med tunga beslutsfattare inom exempelvis EU. I syfte att positionera Stockholm som världsledande i genomförandet av Parisavtalets målsättningar är staden aktiv i flera europeiska och globala nätverk för städer. Som ett led i trygghetsarbetet blev staden under året medlem och ordförande för Counter Terrorism Prepardness Network.

EU:s lagstiftning med påverkan på Stockholm

I enighet med stadens nya EU-policy samordnar staden inspel till EU:s lagförslag inom områden av särskild betydelse för Stockholms stads utvecklingsmöjligheter. Flera påverkansinsatser har genomförts med koppling till EU:s gröna giv och digitaliseringsområdet.

Finansiering från EU:s fonder och program

Att delta i EU-finansierade projekt stärker kvaliteten i stadens verksamheter. Staden erhöll cirka 59 miljoner kronor i EU-finansiering under 2021, vilket är en ökning mot 2020. Staden har arbetat för att EU-finansiering på ett bättre sätt ska möta stadens behov samt bidra till en hållbar återhämtning efter pandemin.

Internationella besök och evenemang

Besöks- och evenemangsverksamheten hann under en kort period av lättade restriktioner efter sommaren komma igång igen med bland annat två statsbesöksluncher och Nobelprisutdelning.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning