Konsekvenser av pandemin

I avsnittet beskrivs konsekvenserna av pandemin samt stadens arbete för att begränsa dessa och ta lärdom av de samlade erfarenheterna.

Vaccinbuss i Skärholmen

Under 2021 har pandemin haft fortsatt stor påverkan på stadens verksamhet och ekonomi. De restriktioner som rådde i början av året kunde med tiden successivt lättas i takt med ökad vaccinationsgrad och minskad smittspridning. I december skärptes dock restriktionerna igen när en snabbt ökad smittspridning konstaterats. Stadens krisledningsnämnd och krisledning har varit aktiverad större delen av året.

Staden har under året prioriterat att ha beredskap för en förändrad situation och fortsatt samverkan, både internt inom staden och externt. Samarbetet inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen och med Region Stockholm har varit centrala och stödet till Regionens vaccinationsprogram har varit en av de stora frågorna.

Arbetet för att begränsa smittspridning har fortsatt, med särskilt fokus på riskgrupper. Likaså att upprätthålla kärnverksamheter samt verka för ökad trygghet genom att förstärka myndigheternas budskap. Verksamheterna har visat prov på förmåga till flexibilitet och anpassat ordinarie verksamheter och uppdrag till rådande situation. Hanteringen av pandemin har givit erfarenheter och bidragit till verksamhetsutveckling som kommer att tas tillvara.

Omställning och lärdomar

Äldre personer fikar tillsammans utomhus

Pandemin har inneburit en omställning för stadens verksamheter. Situationen har lett till en snabb utveckling av nya arbetssätt och ett ökat behov av digitalisering. Det utvärderingssekretariat som staden tillsatte 2020 har under året tillsammans med oberoende konsulter utvärderat stadens agerande under pandemin, vilka redovisas i flera tematiska rapporter. Utvärderingar av stadens hantering av pandemin med fördjupade analyser har givit ett värdefullt underlag till arbetet att ta tillvara erfarenheter och utvecklingsmöjligheter. Det övergripande syftet med utvärderingarna är att skapa lärande och verksamhetsutveckling i såväl kris som vardag. Utvärderingarna finns att läsa i sin helhet på: Covid-19 – Stockholms stad.

Illustration av äldre kvinna med käpp och äldre man med rullator
Pandemin har framförallt haft en stor inverkan på äldreomsorgen och ställt höga krav på verksamhetens anpassning.

Pandemin har framförallt haft en stor inverkan på äldreomsorgen och ställt höga krav på verksamhetens anpassning, vilket har påverkat brukare, anhöriga och medarbetare. Områden inom äldreomsorgen som tidigare haft brister har uppmärksammats och lett till en utveckling av verksamheten. Sociala aktiviteter i mindre grupper har utvecklats för brukare, nya funktioner så som hygienombud, som undervisar i basala hygienrutiner och skyddsutrustning, har inrättats och användningen av videomöten har ökat.

Vid stadens förskolor har en stor del av undervisningen bedrivits utomhus. Grundskolorna har huvudsakligen bedrivit närundervisning och gymnasieskolorna har möjliggjort för eleverna att växla mellan distans- och närundervisning. Det stora inslaget av distansundervisning har haft inverkan på elevernas möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen och skolans kompensatoriska uppdrag har försvårats. Ett arbete med utgångspunkt i den enskilda elevens behov av stöd, extra anpassningar och särskilt stöd pågår för att kompensera för risken att elever drabbas negativt. Inom vuxenutbildningen har virtuella utbildningsplattformar utvecklats för att höja kvaliteten på distansutbildningen och nya forum inrättats, till exempel digitala språkcaféer.

Stockholmarnas tillgång till stadens verksamheter begränsad även under 2021

Under inledningen av året var simhallar, gym och gruppträningar stängda för allmänheten, i stället erbjöds utomhusalternativ. Under sommaren lättade restriktionerna och anläggningarna kunde börja ta emot besök och återuppta verksamhet utifrån rådande restriktioner. Biblioteken har hållit öppet, men med begränsade öppettider och begränsat antal besökare. Aktiviteter för barn och unga har varit prioriterade, till exempel har idrottsverksamhet, inomhus och utomhus, samt fritidsgårdsverksamhet varit igång under anpassade former.

Kulturaktörers program har i stor utsträckning fått flyttas fram eller digitaliserats på olika sätt. För att öka möjligheten att ta del av kultur och delta i sociala sammanhang utomhus genomfördes under sommaren en ökad satsning på Levande Stockholm. Ett tjugotal platser aktiverades med konst och kultur. För att stötta det fria kulturlivets aktörer genomfördes en satsning med stöd till digital utveckling, extra kulturstöd och fler kulturstipendiater. En tillfälligt utökad Kulanpremie ledde till en ökad efterfrågan på kulturaktiviteter från både skolor och förskolor.

Arbetsmarknad och återstart

Ung kille arbetar med ett däck.

Återhämtningen av arbetsmarknaden förväntas ske stegvis och ta tid. Branscher med instegsjobb har drabbats hårt av pandemin, vilket har försvårat målgruppernas möjligheter att komma ut i jobb. Benägenheten bland arbetsgivare att ta emot praktikanter och Stockholmsjobbare har ökat under året. Det har haft en viss positiv inverkan på möjligheten att hitta lämplig praktik- eller arbetsplats för arbetssökande.

Många företag i Stockholm har påverkats kraftigt av pandemins effekter. Under 2020 och 2021 genomfördes en rad åtgärder för att vid sidan av de statliga stöden underlätta för näringslivet i Stockholm. Under året har staden infört flera lättnader och olika stödåtgärder i syfte att underlätta för Stockholms näringsliv och dess återhämtning. Staden fortsätter att arbeta med att underlätta för att Stockholm ska kunna växla upp efter pandemin.

Ökade kostnader och inkomstbortfall

Sandsborgs simhall

Stadens verksamheter har drabbats av inkomstbortfall och merkostnader som i vissa fall kompenserats av uteblivna kostnader. Kostnadsökningarna avser exempelvis vikarier, ökad bemanning, inköp av skyddsutrustning, renhållning och sanering samt drift och underhåll av stadens parker och grönområden. Den ökade sjukfrånvaron, inom framförallt välfärdssektorn, har lett till ökade sjuklönekostnader. Väsentliga inkomstbortfall har drabbat, till exempel, stadens kultur- och idrottsverksamhet som endast delvis kunnat bedriva ordinarie verksamhet under året.

Genom statliga ekonomiska åtgärder, som stöd för merkostnader till följd av pandemin och bidrag för sjuklönekostnader, har de negativa ekonomiska konsekvenserna för staden begränsats. Staden har beviljats;

  • Ekonomiskt stöd för merkostnader till följd av pandemin 266 mnkr (394 mnkr)
  • Ersättning för sjuklönekostnader 300 mnkr (501 mnkr)

Staden har även tilldelats och kunnat söka andra statliga stöd under året med anledning av pandemin.

Den kommunala koncernen