Driftredovisning

I avsnittet redovisas hur utfallet för drift­verk­sam­heten förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.

Ett gäng yngre tjejer värmer upp för att spela fotboll på Farsta IP

Driftredovisningen är en totalsummering av kostnader och intäkter och innehåller även interna poster, och möjliggör därför jämförelse mot slutlig budget. Driftredovisningen för staden framgår i det länkade dokumentet nedan.

Driftredovisning (pdf, 248 kB, nytt fönster)

I tabellerna framgår slutlig budget, efter de budgetjusteringar som beviljats under året och redovisas utifrån facknämnder, stadsdelsnämnder och verksamhetsområden. Under tabellerna beskrivs de större posterna vid varje justeringstillfälle.

Totalt justerades nämndernas nettokostnader med 737,3 mnkr under 2021. Utöver detta hade stadens nämnder omslutningsförändringar på cirka 6 800 mnkr. I kommunfullmäktiges budget redovisas normalt endast kostnader och intäkter för nämndernas egen verksamhet. Omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan nämnder och externa parter är därmed inte redovisade. Nämnderna ska därför redovisa beräknade omslutningsförändringar under året i verksamhetsplan och tertialrapporter.

För beslut gällande Avstämningsärendet 2021 som togs i kommunstyrelsen den 10 mars var det avskrivningskostnader till exploateringsnämnden som utgjorde den enskilt största posten. Stadsdelsnämnderna fick medel för bland annat aktivitetscenter, introduktionsförskola, klimatsamordnare, platssamverkan och naturreservat. Dessa poster påverkar också tabellen för verksamhetsområde eftersom stadsdelsnämndernas budgetar fördelas utifrån verksamhetsområden.

För budgetjusteringarna i tertialrapport 2 som beslutades i kommunstyrelsen den 27 oktober utgjorde en stor del intäkter och kostnader på grund av pandemin. Utöver detta justerades arbetsmarknadsnämndens budget för köp av utbildningsplatser. Stadsdelsnämndernas budgetar justerades för prestationsförändringar inom stöd och service till funktionsnedsatta, hög hyra i förskolan samt förstärkta placeringskostnader för unga i utsatta eller särskilt utsatta områden.

I kommunstyrelsens ekonomiutskott den 15 december togs beslut om prestationsförändringar inom skola och förskola vilket påverkade utbildningsnämndens samt stadsdelsnämndernas budgetar.

Nämnder med avvikelser

I avsnittet kommenteras de största avvikelserna mot fastställd driftbudget.

Av facknämnderna visar utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden störst avvikelse om man ser till kronor. Utbildningsnämndens överskott om 301,8 mnkr (1,5 procent) beror i huvudsak på att skolorna haft lägre personal- och lokalkostnader än budgeterat. Arbetsmarknads­nämndens överskott om 93,5 mnkr (8,9 procent) beror främst på statsbidrag från Skolverket samt på lägre kostnader för köp av vuxenutbildning.

Stadsbyggnadsnämnden har störst positiv procentuell avvikelse, 19,1 procent (22 mnkr), vilket i huvudsak beror på högre intäkter inom både plan- och bygglovsverksamheten. Kyrkogårdsnämnden har störst negativ procentuell avvikelse, 22,8 procent (42 mnkr), vilket förklaras av rättningar till följd av RKR:s rekommendationer som innebär att vissa investeringsutgifter inte får aktiveras och därför har klassats om till driftkostnader.

Av stadsdelsnämnderna har Södermalm och Norrmalm de största avvikelserna både sett till kronor och procent. Överskottet för båda stadsdelsnämnderna återfinns främst inom verksamhetsområdet äldreomsorg där kostnaderna för placeringar inom vård- och omsorgsboenden varit lägre än budgeterat. Därutöver har nämnderna ett överskott för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg, vilket bland annat beror på nya redovisningsprinciper från 2020 för statsbidrag för flyktingmottagande som medför att hela bidraget behöver användas innevarande år.

Investeringsredovisning