Människor och blommor i parken vid Norra Bantorget

Ekonomisk och finansiell information

I avsnittet presenteras nämndernas drift- och investeringsredovisning samt den kommunala koncernens investeringar och finansiella ställning. Även avvikelser mot budget kommenteras.

Se not 1 i Årsbokslutet för mer upplysningar om stadens drift- och investeringsbudgets uppbyggnad samt de för drift- och investeringsredovisningarna mest väsentliga principerna för ekonomistyrning och internredovisning.

Årsbokslut (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Avsnitt i den ekonomiska och finansiella informationen

Driftredovisning

Investeringsredovisning

Drift- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens övriga delar

Ett flödesschema som schematiskt förklarar hur driftredovisningen hänger ihop med investeringsredovisningen. Driftredovisningen innefattar verksamhetens intäkter och kostnader. Investeringsredovisningen är summan av verksamhetens investeringar. Driftredovisningen och investeringsredovisningen omfattar: Kommunstyrelsen, Revisorskollegiet, Servicenämnden, Valnämnden, Stadsdelsnämnderna, Arbetsmarknadsnämnden, Exploateringsnämnden, Fastighetsnämnden, Idrottsnämnden, Kulturnämnden kulturförvaltningen, Kulturnämnden stadsarkivet, Kyrkogårdsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Trafiknämnden, Utbildningsnämnden, Äldrenämnden och Överförmyndarnämnden Genom att jämföra verksamhetens intäkter och kostnader får man fram årets resultat. Intäkterna och kostnaderna delas upp i resultaträkning och nettokostnader. I resultaträkningen anger man verksamhetens intäkter och kostnader samt de avskrivningar som görs. Bland nettokostnaderna anger man skatteintäkter, finansnetto och extraordinära kostnader. Genom att göra en kassaflödesanalys får man fram årets kassaflöde. I kassaflödesanalys anger man löpande verksamhet, investeringsverksamhet, finansieringsverksamhet och utbetalningsinfrastruktur. Årets resultat och årets kassaflöde balanseras sedan i en balansräkning. I balansräkningen ingår anläggningstillgångar, omsättningstillgångar, eget kapital och skulder.